Bilinçli Farkındalık Ve Örgütsel Stres Kaynakları: Banka Çalışanları Örneği

Author :  

Year-Number: 2017-5
Language : null
Konu :
Number of pages: 44-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı bilinçli farkındalık ve örgütsel stres kaynakları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu doğrultuda bilinçli farkındalık için Lau ve arkadaşları (2006)’nın geliştirmiş olduğu Toronto Bilinçli Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. Örgütsel stres kaynakları için ise Solakoğlu (2007)’nun geliştirmiş olduğu ölçekten faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemi Adana ilinde bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 216 adet beyaz yakalı çalışandan oluşmaktadır. Araştırma için veri toplama yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Beşli Likert ölçeğine göre yapılandırılmış anket formu ile elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bilinçli farkındalık ve örgütsel stres kaynakları arasında yapılan korelasyon analizine göre iki değişken arasında bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri üzerinden yapılan fark testlerine göre maddi olanaklar ile ilgili stres kaynaklarının eğitim seviyesine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Çaba ve Ödül Dengesizliği Teorisi çerçevesinde tartışılarak gelecek dönem araştırmalarına tavsiyelerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The object of this study is to determine the relationship between mindfulness and source of organizational stress. In this direction, Toronto Mindfulness Scale of Lau et al. (2001) and organizational stress scale of Solakoğlu (2007) were used. The sample of research is composed of 216 white-collar workers working banking sector in Adana. Between data collection tools the survey method was choosen. The obtained data through questionnaire form structured according to five point Likert scale were analyzed via statistical package program. According to the correlation analysis between mindfulness and source of organizational stress it has been found that there is no relationship between these variables. According to difference analysis performed through participants demographic factors the source of organizational stress related to material resources differ depending on education level. The obtained findings are discussed within the framework of Effort-Reward Imbalance Theory and given advice to the next term studies.

Keywords


 • 2017; Schaufenbuel, 2014; Shapiro vd., 2005; Hyland vd., 2015; Reb ve Choi, 2014). Bu araştırmada

 • çalışma koşullarının sağlıkları üzerine olan etkilerini açıklamak için kullanılmıştır (Siegrist, 1996;

 • Demiral, 2004). Bankacılık sektörünün de bir hizmet sektörü olduğu düşünüldüğünde bu teorinin

 • Aydın, Ş. (2004). “Örgütsel Stres Yönetimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Brown, K. W. & Ryan, R. M. (2003). “The Benefits of Being Present: Mindfulness and its Role in

 • Demiral, Y. (2004). “Çalışma Yaşamında Psikososyal Etmenler”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki

 • Erkılıç, E. (2012). “Örgütsel Stresin Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel

 • Eroğlu, F. (2011). Davranış Bilimleri, Beta Yayınları, İstanbul.

 • Germer, C. K.; Siegel, R. D. & Fulton, P. R. (2005). Mindfulness and Psychotherapy. The Guilford

 • Gümüştekin, G. E., & Öztemiz, A. B. (2004). “Örgütsel Stres Yönetimi ve Uçucu Personel Üzerinde

 • Hanh, T. N. (1976). Miracle of Mindfulness. Boston, Beacon

 • Hyland, P. K.; Lee, R. A. & Mills, M. J. (2015). “Mindfulness At Work: A New Approach to

 • Karacaoğlan, B. (2015). Bilgece Farkındalık, Duygu Düzenleme Becerisi ve İş Tatmini Arasındaki

 • Kılıç, R.; Yumuşak, S. & Yıldız, H. (2013). “Banka Çalışanlarının Maruz Kaldıkları Bireysel ve

 • Lau, M. A.; Bishop, S. R.; Segal, Z. V.; Buis, T.; Anderson, N. D.; Carlson, L. & Devins, G. (2006).

 • Nakip, M. (2013). Pazarlamada Araştırma Teknikleri ve SPSS Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık,

 • Özyeşil, Z.; Arslan, C.; Kesici, Ş. & Deniz, M. E. (2011). “Bilinçli Farkındalık Ölçeğini Türkçeye

 • Reb, J. M. & Choi, E. (2014). Mindfulness in Organizations. The Psychology of Meditation. Research

 • Schaufenbuel, K. (2014). Bringing Mindfulness to the Workplace. UNC Executive Development.

 • Shapiro, S. L.; Astin, J. A.; Bishop, S. R. & Cordova, M. (2005). “Mindfulness-Based Stress

 • Siegrist, J. (1996). “Stressful Work, Self-Experience and Cardiovascular Disease Prevention”,

 • Şahin, N. H. & Yeniçeri, Z. (2015). “Farkındalık Üzerine Üç Araç: Psikolojik Farkındalık,

 • Thera, N. (1986). The Power of Mindfulness. An Inquiry into The Scope of Bare Attention and The

 • Yang, S.; Meredith, P. & Khan, A. (2017). “Is Mindfulness Associated with Stress and Burnout

                                                                                                    
 • Article Statistics