Modern Üretim Sistemleri Kullanım Boyutlarının Mobilya Sektöründe Ölçülmesi Ve Çözüm Önerileri

Author :  

Year-Number: 2016-3
Language : null
Konu :
Number of pages: 44-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı mobilya üretim tesislerinin, modern üretim sistemlerini ne derecede kullandıklarını ölçmektir. Çalışmada bu alanda faaliyet gösteren firmalarla mülakat yolu ile anket yapılarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre firmaların modern üretim sistemlerini gelişen teknolojiye oranla yeterince kullanamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu olumsuzluğun ana nedenleri arasında, yüksek finansman maliyeti ve uzman personel yetersizliğinin öne çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca firmaların modern üretim teknolojilerinden yararlanmalarına engel teşkil eden faktörlerin firmaların büyüklüğü veya küçüklüğü ile ilgisinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to measure the extent to which the furniture production facilities registered in the Chamber of Commerce and Industry in Kahramanmaras are using modern production systems. Questionnaires were obtained through interviews with companies operating in this field during the study. According to the findings, it has been revealed that firms can not use modern production systems adequately in terms of developing technology. Among the main causes of this adverse impact, high funding costs and insufficient expert staff have been identified. Moreover, the factors that hampered firms to benefit from modern production technologies have come to the conclusion that firms are not concerned about the size or the smallness of firms.

Keywords


 • AKGÜL, A.K., GÖNEL, F.D., (2014). ‘’ İleri İmalat Teknolojileri Kullanımının İmalatçı Kobi’ler

 • AKGÜL, A.K., GÖNEL, F.D., (2014). ‘’ İleri İmalat Teknolojileri Kullanımının İmalatçı Kobi’ler Üzerindeki Etkileri’’, Uluslararası Üretim Kongresi, 21-22 Mart 2014, İstanbul.

 • AKYÜZ, K.C., KÜLAHLI, C., YILDIRIM, A., BALABAN, Y., (2013). ‘’ İnegöl Orman ÜrünleriSanayi İşletmelerinde İleri İmalat Teknolojilerinin Kullanımı’’, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14:113-120.

 • BAYRAM, N., (2004). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

 • CİHAN, N., (2005). ‘’ Toplam Kalite Yönetimi, Tam Zamanında Üretim Ve Toplam Üretken BakımYönetim Yaklaşımlarının Entegrasyonun Türk Prefabrikasyon Sektöründe Uygulanabilirliği’’, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • COŞKUN, B.M (2015). İletişim Teknolojilerinin Stratejik Kaynak Yönetimi: TürkTelekomünikasyon Anonim Şirketi (Ttaş) Örneği, Uluslararası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi ,1 (1):31-53.

 • CÖMERT, S.E., (2016). ‘’ Hücresel İmalat Sistemlerinin K-Means Algoritması ve Genetik Algoritmaİle Tasarlanması: Bir Uygulama. APJES, Journal of Engineering and Science, Cilt 4, Sayı 3, s. 41- 47.

 • ÇİMEN, H., (2007). ‘’Eğitim Amaçlı Esnek ve Modüler Üretim Sistemlerinin Teknik Eğitimde Kullanılması’’, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, (3) s.43-53.

 • DEMİREL, M. Y., KARAAĞAÇ, İ., (2014). “Bilgisayar Destekli Üretim Süreçlerine Genel Bir Bakış” Mühendis ve Makina, cilt 55, sayı 652, s. 51-61.

 • ELANCHEZHIAN, C., SELWYN, T., SUNDAR, G., (2005). Computer Aided Manufacturing, Laxmi Puplications (P) Ltd., New Delhi.

 • GERSİL, A., (2014). Üretim Sistemleri ve Teknolojilerindeki Gelişmelerin ve Küreselleşmenin Geleneksel Maliyet Muhasebesine Etkileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 62-4.

 • HUANG, G.Q., MAK, K.L., (1998). "A survey report on design for manufacture in the UK furnituremanufacturing industry", Integrated Manufacturing Systems, Emerald Insight, Vol. 9 Iss 6 pp. 383 – 387. http://dx.doi.org/10.1108/09576069810238781

 • JAMES, F., PATRICK, H., (2009). Build Your Own CNC Machine, Apress publishing, pp. 217, New York, USA.

 • KALAYCI, Ş., (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, 5. Baskı, Ankara.

 • KOÇEL, T., (2015). İşletme Yöneticiliği, 16. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

 • LATOMBE, J. K., (1991). Robot Motion Planning, Springer Science & Business Media, pp. 643, New York, USA.

 • ROUSE, M., (2017). Material Requirements Planning (MRP) http://searchmanufacturingerp.techtarget.com/definition/Material-requirements-planning-MRP,

 • (Erişim Tarihi:13.06.2017).

 • SAKARYA, S., DOĞAN, Ö., (2016). Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Mobilya Sektör Raporu.

 • TANRITANIR, E., (1994). Hücresel İmalat Sistemi ve Bir Mobilya Fabrikasında Bilgisayar Destekli Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 44, Sayı 2, S. 79-92.

 • WALDECK, N.E., (2014). Advanced Manufacturing Technologies and Workforce Development, Routledge Puplishing, pp 278, New York, USA.

 • WU, D., ROSEN, D.W., WANG, L., SCHAEFER, D., (2015). Cloud-based design andmanufacturing: A new paradigm in digital manufacturing and design innovation. Elsevier, 59 (2015) 1–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.cad.2014.07.006

                                                                                                    
 • Article Statistics