İlaç Yönetimi Açısından Gürcistan’ın Değerlendirilmesi ve Politika Önerisi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 16:06:07.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 428-449
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünyada olduğu gibi, Gürcistan ilaç pazarı da hızla gelişiyor ve çeşitli değişimler gerçekleştiriliyor. Bu çalışmada Gürcistan ilaç pazarındaki tüm gelişmeler, değişimler, ilaç takip sisteminin olumlu ve olumsuz, eksik ve sorunlu yönleri, ilaçların ithalatı, yerli üretim, ruhsatlandırma süreçleri, ilaç dağitim sistemi,fiyatlandırma, ödeme modelleri, ilacın kalite güvenliği ve kontrolü incelenecek, ilaç sektöründe öncü ülkeler  modelleriyle karşılaştırılacak ve tüm bu bilgilerin ışığında bu çalışmada, dünyada gelişen ve büyüyen ilaç  pazarından örnek alarak, ülkenin ihtiyacı olan ilaç takip sistemi ve ilaç finansmanı  modelini  bulabilmek adına; konunun muhatabı tüm paydaşların (kamu ve özel sağlık hizmet sunucuları liderleri, İlaç üreticiler , kamu otoritesi, akademisyenler, ilgili sağlık profesyonelleri ve çalışanları v.b) temsilcilerinin katılımı ile dünya ilaç sektöründen başka ülke örneklerini de değerlendirilerek Gürcistan için Uygun ve optimal bir İlaç takip sistemi ve finansman  modeli oluşturulabilmesi amaçlanmıştır.

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan bir veri toplama tekniği olarak; daha çok açık uçlu soruların sorulduğu, yüz yüze ya da Online görüşülerek derinlemesine görüşme yöntemi kullanıldı.

Bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkıyor ki 1991’den bu yana yapılan tüm yeni düzenlemelere, tüm yeniliklere ve reformlara rağmen, ülkenin hala ilaç dolaşımı politikaları, eczane politikaları, ilaç finansmanı ve geri ödeme politikaları konusunda reformlara, küresel ilaç piyasasına ayak uydurmasına, dünya standatlarını yakalamaya ihtiyacı var.

Araştırma kapsamında bulgulara dayanarak İlaç sektörünü güçlendirilmesi ve gelişmesi için var olan bazı politikaların gözden geçirilmesi ve bazı yeni politikaların uygulanması önerildi.

Keywords

Abstract

As in the rest of the world, the pharmaceutical market in Georgia is developing rapidly and various changes are being implemented. In this study, all developments and changes in the pharmaceutical market of Georgia, both positive and negative ones, shortcomings and problematic aspects of the medication traceability system, import of medications, local production, medication registration processes, medication distribution system, prices, payment models, quality, safety, and control of medications will be studied and discussed. It will be compared with the models of different countries that occupy a leading position in the pharmaceutical industry.

With all this information in mind, the study aims to take the example of the developing and growing pharmaceutical market in the world and involve all the actors concerned with the issue and by evaluating the examples of the pharmaceutical industry of other countries in the world, to find the appropriate and optimal medication traceability system and pharmaceutical financing model for Georgia.

In this study, as a data collection technique among qualitative research methods; An in-depth interview method was used, in which mostly open-ended questions were asked, face to face or online.

As a result of this study, it is revealed that despite all the new regulations, innovations and reforms made since 1991, the country still needs reforms in medicine circulation policies, pharmacy policies, medicine financing and reimbursement policies, this is important for to keep up with the global pharmaceutical market and to catch up with world standards.

Based on the findings of the study, it was recommended to review some existing policies and implement some new policies to strengthen and develop the pharmaceutical industry.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics