Stratejik İletişim Yöntemi Olarak Yeni Kamu Diplomasisinin İmaj Mühendisliği İle İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-25 18:06:54.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 151-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yüzyıllardır devletlerin sürdürdüğü askerî ve ekonomik güce dayalı siyaset anlayışı, çağdaş demokrasilerde ülkelerin özgün veya evrensel kültürleri, özellikleri, markaları vb. yumuşak güç unsurlarıyla öne çıktığı ve bu sayede halkların sempati ve rızalarının kazanılmasının önem kazandığı bir sürece evrilmiştir. Uluslararası ilişkiler literatüründe özellikle 11 Eylül sonrası daha sık ele alınmaya başlanan kamu diplomasisi de yumuşak güç unsuru olarak ülkelerin siyasal iletişiminin bir parçası hâline gelmiştir. Alanla ilişkili olarak propaganda, halkla ilişkiler, algı yönetimi ve ulus markalama gibi kavramların değerlendirildiği çalışmada, devlet dışı oyuncuların da siyasetin işleyişine aktif olarak katıldığı ve devletin dikey iletişiminden ziyade uluslararası kamunun yatay etkileşiminin hedeflendiği yeni kamu diplomasisinden bahsedilmiştir.

Çalışmada ele alınan bir diğer önemli başlık ise imaj mühendisliğidir. İlgili kavram özetle, iletişim sürecinin daha kapsamlı ve sistematik hâle getirilmesini ifade etmektedir. Bu çerçevede imaj yönetimine bir alternatif olarak sunulan imaj mühendisliğinin yeni kamu diplomasisi pratiklerinin başarıya ulaşmasında daha etkin bir role sahip olabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The sense of politics based on the military and economic power that the states have been pursuing for many centuries has evolved into a process in which countries have come to the forefront in contemporary democracies with soft power elements such as genuine or universal cultures, characteristics, brands etc., and by this means gain sympathy and approval of their people. The public diplomacy, which has started to be discussed more frequently in the international relations literature especially after 9/11, has also become a part of the political communication of the countries as a soft power element. This study, which evaluates the concepts related to the field such as propaganda, public relations, perception management, and nation branding, mentions the new public diplomacy in which non-state actors actively participated in the functioning of politics and instead of the vertical communication of the state the horizontal interaction of the international community is targeted.

Another important topic adresses in the study is image engineering. In short, the relevant concept refers to making the communication process more comprehensive and systematic. In this framework, it is thought that image engineering, which is presented as an alternative to image management, may have a more effective role in the success of new public diplomacy practices.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics