Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Hakkında Algıları

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-25 18:21:16.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 144-150
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışı hakkında görüşlerini incelemeyi amaçlayan bu çalışma, nitel bir araştırma deseni olan fenomenoloji üzerine kuruludur. Çalışmaya katılacak sınıf öğretmenleri belirlenirken nitelikli bir örneklem oluşturmak amacıyla farklı deneyim seviyelerine, okul türlerine dikkat edilmiştir. Bu doğrultuda 15 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Veri toplama sürecinde yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler kullanılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazları ile kaydedilmiş, ardından transkriptler çıkarılmıştır. Veri analizi süreci fenomenolojik analiz tekniklerine dayanmaktadır. Bulgular, tematik analiz sonuçlarına dayanarak anlamlı kategoriler halinde sunulmuş ve katılımcıların ifadelerinden örneklemelerle desteklenmiştir. Araştırmanın ilk alt probleminde öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışının nedenleri hakkında görüşleri incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenler, örgütsel vatandaşlık davranışlarını etkileyen çeşitli faktörlere işaret etmişlerdir. Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışının sonuçları hakkında görüşleri incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenler, öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışının çeşitli olumlu sonuçlara neden olduğunu vurgulamışlardır.

Keywords

Abstract

This study, which aims to examine teachers' views on organizational citizenship behavior, is based on phenomenology, a qualitative research design. When determining the classroom teachers who will participate in the study, attention was paid to different experience levels and school types in order to create a qualified sample. In this regard, 15 classroom teachers were determined as the study group of the research. Semi-structured in-depth interviews were used during the data collection process. The interviews were recorded with voice recorders, and then transcripts were extracted. The data analysis process is based on phenomenological analysis techniques. The findings were presented in meaningful categories based on thematic analysis results and supported by examples from the participants' statements. In the first sub-problem of the research, teachers' opinions about the reasons for organizational citizenship behavior were examined. Teachers participating in the research pointed out various factors affecting organizational citizenship behaviors. Within the scope of the second sub-problem of the research, teachers' opinions about the results of organizational citizenship behavior were examined. Teachers who participated in the research emphasized that teachers' organizational citizenship behavior caused various positive results.

Keywords