Kültürel Farklılıkların Belirsizliğe Karşı Tutuma Etkisi

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 19:15:39.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 128-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada kültürel farklılıkların belirsizliğe karşı tutuma etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 3 üniversiteden yabancı uyruklu öğrenciler, KKTC vatandaşı öğrenciler ve Türkiye’den okumaya giden öğrencilerle birlikte, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğrenim gören toplam 1230 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Belirsizliğe Karşı Tutum ölçeği kullanılmıştır. Bulgular üniversite öğrencilerinin belirsizliğe karşı tutumlarının cinsiyete göre anlamlı olarak değiştiğini göstermektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin belirsizliğe karşı tutum puanı ortalamaları Türk ve Türk kökenli üniversite öğrencilerine göre anlamlı ölçüde düşüktür. Öğrencilerin dini inançlarına ve okudukları bölümlere göre de analizler yapılmıştır. Bu sonuçlar Müslüman öğrencilerin diğer inançlara sahip öğrencilere göre daha fazla belirsizlik yaşadığını göstermektedir. Öğrenim gördükleri bölümlere göre yapılan değerlendirmede ise Güzel Sanatlarda okuyan öğrencilerin diğer bölümlerde okuyan öğrencilerden daha az belirsizlik yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular ilgili literatür ışığında tartışılmış ve psikolojik danışmanlara ve diğer araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the Effect of Cultural Differences in Attitudes Towards Uncertainty. For this purpose, survey was conducted with the participation of a total of 1230 students from 3 universities which have foreign students, turkish students and cpriots in Turkish Republic of Northern Cyprus and Turkish Students from 19 Mayis Universtiy. Research hypotheses were tested with the analysis of the data by using Personal Information Form and Attitude Towards Uncertainty Scale. Findings showed that the attitude towards uncertainy of university students were significantly change according to gender. Mean points of attitudes towards uncertainty of foreign students were quite low from Turkish and Cypriot students. Tests were also conducted according the students’ religious beliefs and departments. These findings showed that Muslim students have more uncertainty than the other students. The evaluation was based on departments of students showed that students of the Fine Arts have less uncertainty than students at other departments. The findings were discussed in light of the relevant literature and recommendations were made to psychological counselors and other researchers.

Keywords