İşlemsel ve Dönüşümsel Liderliğin Örgütsel Bağlılık ile İlişkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 19:09:57.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 67-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dinamik iş ortamında, örgütlerin sürdürülebilir başarısı, liderlik yaklaşımlarının etkin bir şekilde yönetilmesine dayanmaktadır. Bu bağlamda, işlemsel liderlik ve dönüşümsel liderlik, özellikle hizmet sektöründe örgütsel performansın belirlenmesinde merak uyandıran iki anahtar faktör olarak ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı işlemsel ve dönüşümsel liderlik stillerinin örgütsel bağlılık ve alt boyutlarıyla olan ile ilişkisinin belirlenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma evreni İstanbul İlinde hizmet sektörünün bir alt dolu olan gümrük çalışanları oluşturmuştur.  Bu bağlamda İstanbul'da gümrük sektöründe çalışan bireylerden 429'u basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve örneklemi oluşturmuştur. Araştırma verileri anket yöntemiyle yüz yüze elde edilmiştir. Anket formunda kişisel bilgi formu, Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği ve Örgütsel Bağlılık Ölçeği bulunmaktadır. Araştırmada toplanan veriler SPSS programıyla test edilmiştir. Verilere uygulanan çok değişkenli regresyon analizleri sonuçlarına göre dönüşümsel ve işlemsel liderlik stillerinin örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönde ve anlamlı etkilerinin olduğu ortaya koyulmuştur. Bunun yanı sıra, dönüşümcü liderlik stilinin örgütsel bağlılığın tüm alt boyutları üzerinde pozitif etkilerinin olduğu belirlenmiştir. Öte yandan, işlemsel liderliğin devam bağlılığı ve normatif bağlılık üzerinde pozitif etkilerinin olduğu belirlenirken, duygusal bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucu bulunmuştur. 

Keywords

Abstract

In today's dynamic business environment, the sustainable success of organizations depends on the effective management of leadership approaches. In this context, transactional leadership and transformational leadership stand out as two intriguing key factors in determining organizational performance, especially in the service sector. The purpose of this research is to determine the relationship between transactional and transformational leadership styles and organizational commitment and its sub-dimensions. The research was carried out with the relational scanning model. The research population consists of customs employees, who are a sub-section of the service sector in Istanbul. In this context, 429 individuals working in the customs sector in Istanbul were determined by simple random sampling method and formed the sample. Research data was obtained face to face using the survey method. The survey form includes a personal information form, Multi-Factor Leadership Scale and Organizational Commitment Scale. The data collected in the research were tested with the SPSS program. According to the results of multivariate regression analyzes applied to the data, it was revealed that transformational and transactional leadership styles had positive and significant effects on organizational commitment. In addition, it has been determined that transformational leadership style has positive effects on all sub-dimensions of organizational commitment. On the other hand, while transactional leadership was determined to have positive effects on continuance commitment and normative commitment, it was found to have no significant effect on emotional commitment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics