Ihlara Vadisi ve Çevresinin Coğrafya Kazanımlarıyla İlişkisinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 18:59:06.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 18-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı; 2018 Coğrafya Dersi Öğretim Programında (CDÖP-2018) yer alan kazanımlarla, Ihlara Vadisi ve çevresinin sahip olduğu coğrafi özellikleri ilişkilendirerek arazinin gezi gözlem yönteminin uygulanabileceği bir saha olduğunu ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Nitel araştırmanın verilerine, Ihlara Vadisi ve çevresine yapılan arazi çalışmalarıyla elde edilen gözlemler ve saha ile ilgili önceki çalışmaların taranmasıyla ulaşılmıştır. Sahanın coğrafi özelliklerinin kazanımlar ile ilişkilendirilmesinde doküman analizi modeli kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. CDÖP-2018’de bulunan 130 kazanımdan 56’sının Ihlara Vadisi ve çevresinde karşılık bulduğu tespit edilmiştir. Sahanın coğrafi özellikleri, en fazla doğal sistemler ve beşeri sistemler üniteleri ile ilişkilendirilmiştir. Kazanımlar içinde yer alan gözlem, arazi çalışması, kanıt kullanma becerileri doğrudan ilişkili olarak değerlendirilirken; coğrafî sorgulama, tablo, grafik, diyagram hazırlama ve yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama ve harita kullanma becerileri dolaylı ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Ihlara Vadisi birçok bilim dalının çalışmaları için örnek sahalardan birisidir. Gezi gözlem yöntemi ile yapılandırmacı eğitim anlayışının temel hedefi olan akademik başarının yanında 21. yüzyıl insanında olması gereken beceriler ile sürdürülebilir çevre anlayışı da kazandırılabilir.  Başta Aksaray ve çevresindeki iller olmak üzere, ülkemizin her yerinde eğitim alan lise öğrencilerini gezi gözlem yöntemini uygulamak için Ihlara Vadisi ve çevresine eğitim gezilerinin yapılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to relate the goals of the 2018 Geography Course Curriculum (CDÖP-2018) to the geographical features of the Ihlara Valley and its surroundings and to reveal that the land is an area where the excursion observation method can be applied. Qualitative research method was used in the study. The data of the qualitative study were obtained by observations obtained through field studies in and around the Ihlara Valley and by scanning previous studies on the field. Document analysis model was used to correlate the geographical characteristics of the field with the goals. The obtained data were subjected to content analysis. It was determined that 56 of the 130 learning outcomes in CDÖP-2018 were met in and around the Ihlara Valley. The geographical features of the site are most often associated with “natural systems” and “humanities” units. While the observation, field work, evidence use skills included in the outcomes are evaluated in direct relation; geographical inquiry, table, graph, diagram preparation and interpretation, time perception, change and continuity perception and map usage skills were evaluated as indirectly related. With its features, Ihlara Valley is one of the exemplary areas for the studies of many disciplines. Through the excursion observation method, in addition to academic success, which is the main goal of the constructivist education approach, a sustainable environment understanding can be achieved together with the skills that should be in the 21st century people. It is recommended to make educational trips to the Ihlara Valley and its surroundings in order to apply the excursion observation method for high school students studying all over our country, especially in Aksaray and the surrounding provinces.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics