Hemşirelerin Postpartum Kanama Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 18:55:51.0
Language : İngilizce
Konu : Hemşilerik
Number of pages: 1-8
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Postpartum kanama, tedavi edilebilir ve önlenebilir anne ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma hemşirelerin postpartum kanamaya ilişkin bilgi ve becerini değerlendirerek demografik verilerle arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla tasarlanmıştır.  Tanımlayıcı tipte tasarlanan çalışma, Mart 2021 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında Irak'ın Misan kentinde, Çocuk ve Doğum Hastanesi'nde çalışan 300 hemşire ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında doğum sonrası kanamadan kaçınmaya ilişkin hemşirelerin pratik becerilerinin değerlendirilmesine ilişkin tanıtıcı bilgi formu kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle araştırmacı tarafından toplanmıştır ve istatistiksel analizde, ortalama±standart sapma, frekans ve yüzde değerleri, bağımsız gruplar t-testi kullanılmış olup testlerin anlamlılık düzeyi için p<0.05 alınmıştır. Çalışma sonuçlarına göre hemşirelerin yarısından fazlasının (%54) doğum sonu kanama konusunda doğru bilgiye sahip olduğu, %59 ile hemşirelerin doğum sonu kanama konusunda hemşirelik becerilerine sahip olduğu bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre hemşirelere yönelik periyodik ve programlı olarak eğitim planlarının oluşturulması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Postpartum hemorrhage is considered one of the leading causes of treatable and preventable maternal deaths. The study aims to evaluate the knowledge and skill levels of nurses about postpartum hemorrhage and find out the relationship between nurse knowledge and demographic data. A descriptive study was conducted in Misan, Iraq, for 300 nurses working in Misan Children's and Maternity Hospital between March 2021 to July 2022. Introductory information forms, Assessment of Nurse's Practical Skills Regarding Avoidance of Postpartum Hemorrhage, were used to collect the data. The data was collected by the researcher by face-to-face interview and in the statistical analysis of the data, standard deviation, frequency and percentage values, independent groups t-test, were used, and p<0.05 was taken for the significance level of the tests. The study reveals that more than half of the nurses have the correct knowledge about postpartum hemorrhage with an 54% and with an 59%, nurses have correct nursing skills about postpartum hemorrhage. According to the study results, it is recommended to create periodic and scheduled training plans for nurses.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics