Cumhuriyet Dönemi Felsefe Dersi Öğretim Programıyla İlgili Çalışmaların İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-25 21:52:55.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 9468-9477
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 1994 ve 2023 yılları arasında felsefe dersi öğretim programıyla ilgili lisansüstü tezler, araştırma makalelerini ve kitap bölümlerini çeşitli değişkenler bağlamında inceleme amaçlanmaktadır. Bu bağlamda felsefe dersi öğretim programıyla ilgili 1 doktora tezi, 12 yüksek lisans tezi, 21 araştırma makalesi ve 6 kitap bölümü incelenmiştir. Bu çalışmalar araştırmacılar tarafından geliştirilen “Tez/Makale/Kitap Bölümü İnceleme Formu” kullanılarak, “yayın türü, yayın yılı, tezlerinin yapıldığı üniversiteler, amaçları, öğretim programlarının yıllara göre dağılımı, araştırma yöntemleri, kullanılan veri toplama araçları, çalışma grupları, örneklem sayısı ve veri analiz yöntemleri” kategorileri altında incelenmiştir. Çalışmada kullanılan içerik analizi sonucunda;  bu alanda yüksek lisans tezlerinin ve araştırma makalelerinin olduğu,  doktora çalışmalarının yeterince olmadığı görüşünün Yatık & Güven (2020)’in yaptığı çalışmanın sonucu ile aynı olduğu görülmüştür. Öğretim programlarına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirmek olduğu çalışmalarda öğretmen görüşlerine ağırlık verildiği, araştırmalarda nitel araştırma yöntemlerinin daha çok kullanıldığı, araştırma yöntemi olarak doküman analizinin ön plana çıktığı, en çok tez çalışmasının Gazi Üniversitesinde yapıldığı ve incelen çalışmaların çoğunun 2009 programına yönelik olduğu gibi sonuçlara araştırmanın sonucunda ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The current study aims to investigate master theses, research articles and book parts regarding the philosophy course curriculum between the years 1994 and 2023 in the sense of different variables. In this context, 1 doctorate thesis, 12 master theses, 21 research articles and 6 book parts regarding the curriculum of philosophy course were investigated. These studies were investigated using “Thesis/Article/Book Part Investigation Form” under the categories of “publication type, publication year, the universities where the studies were conducted, aims, distribution of the curricula by years, research methods, data collection tools used, working groups, sampling number and data analysis methods”. At the end of the content analysis used in the study, it was found that the idea saying that there are some master theses and research articles in this field but there are not enough doctorate theses was the same as the result of the study by Yatık & Güven (2020). It was also found that teacher view was given more importance, in the studies making an evaluation in line with the teacher and student views over curricula, qualitative research methods were used more in the researches, the most thesis studies were conducted at Gazi University and that the majority of the studies investigated were over 2009 curriculum.

Keywords