Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Kimlik Algılarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-18 20:06:04.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 9058-9072
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerin mesleki kimlik algıları, onların eğitimsel görüşlerini, davranışlarını, duygularını ve kararlarını etkilemektedir. Bu çalışma; beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki kimlik algılarının düzeyinin belirlenmesini ve bu algılarının demografik değişkenler tarafından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nicel araştırma yönteminde tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Isparta’da yer alan 312 adet beden eğitimi ve spor öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mesleki Kimlik Algısı Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verileri analiz etmek amacıyla frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerleri hesaplanmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için parametrik olmayan analizler kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki farklılaşmayı belirlemek amacıyla ikili karşılaştırmalarda Mann Whitney U Testi, çoklu grup karşılaştırmalarında ise Kruskal Wallis-H Testi kullanılmıştır. Bunun yanında etki büyüklükleri de hesaplanmıştır. Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki kimlik algılarının çok yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki kimlik algılarının yaş, görev yılı, okul türü, mesleki gelişim faaliyetlerine katılım değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Professional identity perceptions of Teachers' affect their educational views, behaviors, emotions and decisions. This study aims to determine the level of PE and sports teachers' perceptions of professional identity and to examine whether these perceptions are differentiated by demographic variables. The research was conducted using the survey model in quantitative research method. The research was conducted with 312 PE and sports teachers in Isparta in the 2022-2023 academic year. The data for the survey was collected using a personal data form and a scale of perception of professional identity for PE and sport teachers. To analyze the data obtained, frequency, arithmetic mean, standard deviation, kurtosis and skewness values were calculated. Since the data were not normally distributed, non-parametric analyses were used. To determine the difference between variables, the Mann Whitney U test was used for pairwise comparisons and the Kruskal Wallis-H test for multiple group comparisons. Effect sizes were also calculated. The results showed that PE and sport teachers' perceptions of professional identity were very high. In addition, it was found that PE and sport teachers' perceptions of professional identity differed significantly according to the variables of age, years of service, school type, and participation in professional development activities.

Keywords