Elektrik Dağıtım Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Algı Düzeyinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-118
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 15:55:13.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Politika
Number of pages: 9963-9970
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanayinin gelişmesi ile makine kullanımına yönelik eğilim artmaya başlamıştır. İnsan gücü yerine enerji ile çalışan makinalar kullanılmaya başlanmıştır. Enerjiye önemin artması ile beraber enerjinin dağıtımı, kullanımı ve bakımı önem kazanmıştır. Enerjinin sanayiye ulaşması kablolar, santraller ve direkler sayesinde olmaktadır. Enerji dağıtım sektöründeki işletmeler enerjinin evlere ve sanayiye ulaşmasında görevlidir. Elektrik kaynaklı ölümler ve yanmaların yüksek olması nedeniyle enerji sektörü çek tehlikeli gruptadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanması zorunludur. Bu çalışmada, elektrik dağıtım sektöründe görev yapan bir işletmedeki 114 çalışanın iş sağlığı ve güvenliği algı düzeylerinin ölçülmesine çalışılmıştır. Çalışanların ankete verdikleri cevaplar SPSS 26.0 programında analizi yapılmıştır. Araştırmanın Cronbach Alpha (α)” değeri 0,883 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alpha değerinin 0,8< α<1,0 arasında olması çalışmanın oldukça yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Çalışanların İSG algı düzeylerinin yaşa, eğitim düzeyine, aylık gelirine, mesleki tecrübelerine, bulunulan firmadaki çalışma süresine, çalışma hayatındaki yaptıkları iş değişikliği gibi etkenlere bağlı olmadığı tespit edilmiştir. Çalışanların İSG algı düzeyleri alınan İSG eğitimini yeterli bulma durumuna göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. İSG eğitimini yeterli bulmayanların oranı yüksek çıkmıştır. Çok tehlikeli bir sektör olmasına rağmen iş kazası geçirme oranın %10,5 olarak bulunmuştur. Sonucun bu şekilde çıkmasında işverenin etkisi de olabilmektedir. Yapılan çalışma ile elektrik enerjisi dağıtım sektörü çalışanlarına bir farkındalık sağlaması bakımdan önemlidir.

Keywords

Abstract

With the development of industry, the tendency towards the use of machinery has begun to increase. Machines powered by energy instead of human power have begun to be used. With the increasing importance of energy, the distribution, use, and maintenance of energy have gained importance. Energy reaches the industry through cables, power plants, and poles. Businesses in the energy distribution sector are responsible for delivering energy to homes and industries. The energy sector is in the dangerous group due to the high rate of electricity-related deaths and burns. It is mandatory to implement the Occupational Health and Safety Law. This study attempted to measure the occupational health and safety perception levels of 114 employees in a company working in the electricity distribution sector. The answers given by the employees to the survey were analyzed in the SPSS 26.0 program. The research's Cronbach Alpha (α) value was calculated as 0.883. The fact that the Cronbach Alpha value is between 0.8< α<1.0 shows that the study is highly reliable. It has been determined that employees' OHS perception levels do not depend on factors such as age, education level, monthly income, professional experience, working time in the current company, or job changes in their working life. It has been determined that employees' OHS perception levels vary depending on whether they find the OHS training received sufficient. The rate of those who need help finding OSH training sufficient is high. Although it is a hazardous sector, the rate of work accidents was 10.5%. The employer may also influence this result. The study is essential in providing awareness to employees in the electrical energy distribution sector.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics