Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Sınıf İçi Öğrenci Davranışlarına Yönelik Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-24 21:35:23.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 9426-9431
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre sınıf içi öğrenci davranışlarının belirlenmesine yönelik bu araştırma tarama modeli kapsamında yürütülmüştür. Araştırma evrenini 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Ordu/Ünye’deki resmi okullarda çalışan sınıf öğretmenleri oluştururken örneklemini ise seçkisiz örneklem yöntemi kullanılarak belirlenen ve çevrimiçi ankete eksiksiz cevap veren 120 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak Çelebi ve Arslantaş (2021) tarafından geliştirilen “Sınıf Öğretmeni Görüşlerine Göre Sınıf İçi Öğrenci Davranışlarını Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler Google Form aracılığıyla çevrim içi olarak toplanmış ve SPSS analiz programına aktarılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi ve ANOVA analiz testleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin sınıf içinde sık sık düzeyinde olumlu, bazen düzeyinde olumsuz davranış sergiledikleri, sınıf öğretmenlerinin cinsiyet ve okuttukları sınıf düzeyine göre istatistiksel düzeyde anlamlı farklılaşma oluşmadığı ancak eğitim düzeyi, yaş ve mesleki kıdemlerine göre istatistiksel düzeyde anlamlı farklılaşma oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study was conducted within the scope of the survey model to determine student behaviours in the classroom according to the opinions of classroom teachers. The population of the study consists of classroom teachers working in public schools in Ordu/Ünye in the autumn term of the 2023-2024 academic year, while the sample consists of 120 classroom teachers who were determined using the random sampling method and who responded to the online questionnaire completely. The "Scale for Determining Student Behaviours in Classroom According to Classroom Teacher Opinions" developed by Çelebi and Arslantaş (2021) was used as the data collection tool of the study. The data were collected online via Google Form and analysed by transferring to SPSS analysis software. Frequency, percentage, t-test and ANOVA analysis tests were used in the analysis of the data. According to the findings of the research, it was concluded that students often exhibited positive behaviours in the classroom and sometimes exhibited negative behaviours in the classroom, and that there was no statistically significant difference according to the gender and grade level of the classroom teachers, but there was a statistically significant difference according to their level of education, age and professional seniority. Some suggestions were made in line with the results of the research.

Keywords