Özel Gereksinimleri Olan Çocukların Bakım Yükünün Annelerinin Psikolojik Sağlamlığına Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-22 22:48:24.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 9420-9425
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada özel gereksinimleri olan çocuklara sahip annelerin bakım yükü ile psikolojik sağlamlık arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının incelemesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Ümraniye ilçesindeki özel eğitim okullarında eğitim alan, amaçlı örneklem yöntemi kullanarak 101 özel gereksinimli çocuğa sahip anneler oluşmuştur. Veriler anket yöntemi ile online ortamda toplanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’ ve ‘Bakım Verme Yükü Ölçeği’ kullanılmıştır. Veriler SPSS 25.0 kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, demografik bilgilerde frekans ve yüzde testleri uygulanmıştır. Anket formunda kullanılan ölçeklerin betimsel istatistikleri (min, max, ortalama ve standart sapma) hesaplanmıştır. Analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. Bağımsız örneklem t testi ve (ANOVA) testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma soncuna göre annelerin, kısa psikolojik sağlamlık ölçeğine verdiği yanıtların ortalama puanı 6 ile 30 puan arasında değişmekte olup, ortalama 18,45±4,20 puandır. Annelerin aldıkları sosyal yardım ile psikolojik sağlamlıkları arasında anlamlı fark bulunmaktadır.

 

Keywords

Abstract

This study aimed to examine whether there is a sigbifivant difference between the care burden and psychological resilience of mothers with children with special needs. The study group of the research consisted of mothers with 101 children with special needs, who were educated in special education schools affiliated with the Ümraniye district of Istanbul province, using the purposeful sampling method. Data was collected online using the survey method. To achieve the purpose of the research, a Personal Information Form, Brief Psychological Resilience Scale and Caregiving Burden Scale and Scale were used. SPSS 25.0 was used. In analyzing the data, frequency and percentage studies are presented in demographic information. Descriptive statistics (min, max, mean and standard deviations) of the scales used in the survey rates were calculated. Parametric tests were used in the data analysis because the scales exhibited normal distribution. The t test was used for independent parts to compare the means of two independent groups, and the one way analysis of variance (ANOVA) test was used for comparisons for more than two independent divisions. The results were evaluated at the %95 confidence interval and the significance level was p<,05.

According to the results of the research, the average score of the mothers' answers to the short psychological resilience scale varies between 6 and 30 points, with the average score being 18.45±4.20 points. There is a significant difference between the social assistance received by mothers and their psychological resilience.

Keywords