Öğretmenlerin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-24 21:33:28.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 9340-9348
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ile sosyal yaşam da buna bağlı olarak hızla değişmektedir ve günümüzde mobil akıllı cihazlar insan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Fakat bu teknolojik aygıtların bilinçsiz kullanımı çeşitli problemleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu problemlerin psikolojik olumsuzluklarından biri olarak sayılabilecek nomofobi, akıllı mobil cihazlardan yoksun kalma korkusu olarak ifade edilmektedir. Bu araştırmada öğretmenlerin nomofobi düzeyleri belirlenmiş ve çeşitli demografik değişkenler bağlamında nomofobi düzeylerinin farklılaşma gösterip göstermediği incelenerek ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmada nicel betimsel yöntem tercih edilmiştir. Çalışmanın evreni Konya Karatay ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmenlerden, örneklemi ise bu evren içinden belirlenen 192 öğretmenden meydana gelmektedir. Araştırmanın veri toplama aşamasında demografik verilerin alındığı kişisel bilgi formu ve Yıldırım ve Correia (2015) tarafından geliştirilerek Yıldırım, Sumuer, Adnan ve Yıldırım ​ (2016) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 20 madde 4 alt boyuttan meydana gelen Nomofobi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin nomofobi seviyelerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca nomofobi ölçeğinin alt boyutlarından bilgiye erişememe ve iletişim kuramama alt boyutlarının öğretmenlerde daha yüksek kaygıya neden olduğu bulgusu elde edilmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerin nomofobi düzeylerinin eğitim durumu, branş ve yaş değişkenlerine bağlı anlamlı farklılaşma gösterdiği bulgusuna erişilmiştir. Fakat öğretmenlerin cinsiyet, medeni durum ve mesleki kıdemlerine bağlı nomofobi düzeylerinde anlamlı bir farklılaşma olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

With the rapid developments in information technologies, social life is also changing rapidly and today mobile smart devices have become one of the indispensable elements of human life. However, unconscious use of these technological devices can cause various problems. Nomophobia, which can be considered as one of the psychological negativities of these problems, is expressed as the fear of being deprived of smart mobile devices. In this research, teachers' nomophobia levels were determined and an attempt was made to examine whether nomophobia levels differ in the context of various demographic variables. Quantitative descriptive method was preferred in the research. The population of the study consists of teachers working in Konya Karatay district in the 2023-2024 academic year, and the sample consists of 192 teachers determined from this universe. During the data collection phase of the research, a personal information form from which demographic data was collected and the Nomophobia Scale, consisting of 20 items and 4 sub-dimensions, developed by Yıldırım and Correia (2015) and adapted into Turkish by Yıldırım, Sumuer, Adnan and Yıldırım (2016), were used. According to the findings of the research, teachers' nomophobia levels were found to be at a medium level. In addition, it was found that the sub-dimensions of the nomophobia scale, not being able to access information and not being able to communicate, caused higher anxiety in teachers. It was found that the nomophobia levels of the teachers participating in the study showed significant differences depending on the variables of education level, branch and age. However, it was observed that there was no significant difference in teachers' nomophobia levels depending on their gender, marital status and professional seniority.

Keywords