Öğretmenlerin Okul Kültürüne İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-24 21:31:35.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 9311-9326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul kültürünü, okul çalışanları arasında paylaşılan inançlar, uygulamalar, değerler olarak tanımlayabiliriz. Oldukça eski olan “örgüt kültürü” kavramı, farklı bilim dallarında araştırma yapan insanların ilgisini çekmiştir. Eğitim örgütleri açısında da araştırılması kaçınılmaz olan bu kavram, karşımıza okul kültürü olarak çıkmakta ve yapılan literatür taramalarında genellikle öğretmenlerin görüşleri ile araştırıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada öğretmenlerin okul kültürüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2021 – 2022 eğitim öğretim yılında İzmir ili Gaziemir ve Buca ilçelerindeki resmi okullarda görevli 375 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma nicel bir çalışma olup geliştirilen Likert tipi “Okul Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin çoğunluğunun okul kültürü algılarının yüksek çıktığı görülmüştür. Bununla beraber öğretmenlerin, okul kültürünün daha kapsayıcı olması gerektiği yönünde görüşleri olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin okul kültürüne yönelik görüşlerindeki farklılaşmalarda, statü farkının ön planda olduğu tespit edilmiştir. Okul kültürünün gelişmesinde okul aile birliğinin etkisinin de olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğunun okul kültürüne karşı olumlu algıya sahip oldukları sonucu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

We can define school culture as shared beliefs, practices and values ​​among school staff. The concept of "organizational culture", which is quite old, has attracted the attention of people doing research in different branches of science. This concept, which is inevitable to be investigated in terms of educational organizations, appears as school culture and in the literature reviews, it is revealed that it is generally researched with the opinions of teachers. In this study, it is aimed to determine the opinions of teachers about school culture. The sample of the research consists of 375 teachers working in public schools in Gaziemir and Buca districts of İzmir province in the 2021-2022 academic year. The research is a quantitative study and a Likert type "School Culture Scale" was used. As a result of the research, most of the teachers were aware of the importance of school culture. And also, it has been determined that teachers believed that school culture should be more inclusive. It has been determined that the difference in status is at the forefront of the differences in teachers' views on school culture. The research is a quantitative study and the developed Likert type "School Culture Scale" was used. It has been reported that the majority of teachers have a positive culture towards school.

Keywords