Öğretmenlerin Meslek Statüsüne Yönelik Algılarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 00:33:15.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 9241-9249
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma öğretmenlerin meslek statüsüne yönelik algılarının incelenmesi amacı ile nicel yöntem ve tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 2023-2024 öğretim yılında Ordu ili Ünye ilçesinde görevli 197 öğretmen gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırmanın veri toplama aşamasında Meirkulova ve Gelişli (2021) tarafından yayınlanan 3 faktör ve 25 maddeden oluşan Öğretmenlik Mesleğinin Statüsüne Yönelik Algı Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sürecinde katılımcı öğretmenlerden toplanan veriler üzerinde nicel analiz teknikleri ile incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin meslek statüsüne yönelik algıları iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ölçek alt boyutları incelendiğinde ise en düşük düzeye sahip faktörün “öğretmenlik mesleğine verilen önem” olduğu, en yüksek ortalamanın ise  “öğretmenlik mesleğini etkileyen hususlar” faktöründe olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin meslek statüsüne yönelik algıları öğrenim durumu, cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine bağlamında meslek statüsüne ilişkin algı düzeylerinde anlamlı farklılaşma olmadığı görülürken, branş ve mesleki kıdem değişkenlerine bağlı istatistiksel açıdan anlamlı farklılaşma bulunduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

This research was conducted using quantitative method and survey model to examine teachers' perceptions of their professional status. 197 teachers working in Ünye district of Ordu province participated in the research voluntarily in the 2023-2024 academic year. During the data collection phase of the research, the Perception Scale on the Status of the Teaching Profession, consisting of 3 factors and 25 items published by Meirkulova and Gelisli (2021), and a personal information form prepared by the researcher were used. During the research process, the data collected from the participating teachers was examined with quantitative analysis techniques. According to the findings obtained from the study, it was concluded that teachers' perceptions of their professional status were at a good level. When the scale sub-dimensions were examined, it was concluded that the factor with the lowest level was "the importance given to the teaching profession" and the highest average was in the factor "issues affecting the teaching profession". While it was observed that there was no significant difference in the perception levels of the teachers participating in the research regarding their professional status in the context of education level, gender and marital status variables, it was observed that there was a statistically significant difference depending on the branch and professional seniority variables.

Keywords