Okul Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Algılarının Belirlenmesi (Hatay/İskenderun Örneği)

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 00:20:43.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 9186-9197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul yöneticilerinin stratejik yönetim araç, yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi düzeyleri ve stratejik yönetim algılarının analizinin yapıldığı bu araştırma tarama deseninde betimsel bir çalışmadır. Araştırma örneklemini Hatay ili İskenderun ilçesindeki kamu okullarında çalışan 125 okul müdürü ve müdür yardımcısı oluşturmaktadır. Veriler Kayar Çelik (2019) tarafından geliştirilen “Yöneticilerde Stratejik Yönetim Algısı Ölçeği” aracılığıyla çevrimiçi yöntemlerle toplanmıştır. Verilerin normal bir dağılım göstermesi üzerine araştırmada parametrik test yöntemleri tercih edilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul yöneticilerinin stratejik yönetim araç, yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi düzeyi ile stratejik yönetim algılarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırma bulgularına göre okul yöneticilerinin stratejik yönetim araç, yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgilerinin en yüksekten en düşüğe doğru risk analizi, durum analizi, stratejik plan, fayda-maliyet analizi, stratejik bilinç, dış kaynak kullanımı, swot (gzft) analizi, değer zincir analizi ve senaryo analizi şeklinde sıralandığı; stratejik yönetim araç, yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu; okul yöneticilerinin stratejik yönetim algılarının hem ölçek genelinde hem de kaynak ve alt boyutlarında “yüksek” düzeyde olduğu; cinsiyet, eğitim durumu, yaş, kıdem ve çalıştıkları eğitim kademesi değişkenlerine göre stratejik yönetim araç, yöntem ve teknikleri bilgi düzeyleri ile stratejik yönetim algılarında istatistiksel düzeyde anlamlı farklılaşma oluşmadığı ancak unvan değişkenine göre stratejik yönetim araç, yöntem ve tekniklerinden stratejik plan, durum analizi, swot (gzft) analizi ve fayda maliyet analizinde müdürler lehine istatiksel düzeyde anlamlı farklılaşma oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research, which analyses the knowledge levels of school administrators about strategic management tools, methods and techniques and their perceptions of strategic management, is a descriptive study in survey design. The research sample consists of 125 school principals and assistant principals working in public schools in İskenderun district of Hatay province. The data were collected online through the "Strategic Management Perception Scale in Administrators" developed by Kayar Çelik (2019). As the data showed a normal distribution, parametric test methods were preferred in the study. According to the findings of the research conducted to determine the level of knowledge of school administrators about strategic management tools, methods and techniques and their perceptions of strategic management, school administrators’ knowledge about strategic management tools, methods and techniques are listed as risk analysis, situation analysis, strategic plan, cost-benefit analysis, strategic awareness, outsourcing, swot (gzft) analysis, value chain analysis and scenario analysis from the highest to the lowest level; their level of knowledge about strategic management tools, methods and techniques is at a high level; school administrators’ perceptions of strategic management are at a "high" level both in the overall scale and in resources and sub-dimensions; there is no statistically significant difference in the level of knowledge of strategic management tools, methods and techniques and perceptions of strategic management according to the variables of gender, educational status, age, seniority and the level of education at which they work, but there is a statistically significant difference in favour of principals in strategic plan, situation analysis, swot (gzft) analysis and cost-benefit analysis among strategic management tools, methods and techniques according to the title variable.

Keywords