Nomofobi Üzerine Bir Araştırma: Lise Öğrencileri Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-116
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-15 22:44:10.0
Language : İngilizce
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 8649-8656
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen iletişim teknolojileri cep telefonlarının da gelişmesine ve birçok fonksiyonu yerine getirmesine olanak sağlamıştır. Yaygın ve sık olarak kullanılan cep telefonları, insanlarda bazı davranış ve duygu bozukluklarına yol açabilmektedir. Nomofobi de bu bozukluklardan biridir ve insanların cep telefonlarından uzak kalma korkusu olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışma lise öğrencilerinin farklı değişkenlere göre (cinsiyet, yaş vb.) Nomofobi düzeyleri üzerinde anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmayacağını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Antalya İli Muratpaşa İlçesinde öğrenimine devam eden araştırmaya katılmaya gönüllü olan 511 (K=300, E=211) lise öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada, Yıldırım ve Correira (2015) tarafından geliştirilen, Yıldırım ve arkadaşları (2015) tarafından Türkçe’ye geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin analizinde bu programdan yararlanılmıştır. Veriler normallik testine tabi tutularak, her bir boyutun basıklık ve çarpıklık değerleri incelenmiştir ve yapılan test sonucu verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

Developing communication technologies have led mobile phones to develop and perform many functions. Commonly and frequently used mobile phones can cause some behavioral and emotional disorders in humans. Nomophobia is one of these disorders, which is called fear of people due to being away from their mobile phones. This study aims to investigate whether nomophobia levels can create significant differences in high school students with respect to some variables (gender, age etc.). The sample of the Research consisted of 511 high school students (F=300, M=211) who attended a high school in Muratpaşa District of Antalya province in 2021-2022 academic year and volunteered to participate in the research. In the study, a scale, developed by Yıldırım and Correira (2015), and whose Turkish validity and reliability that Yıldırım et al. (2015) made was used. The obtained data were transferred to computer environment by using SPSS 22.0 package program and this program was used in the analysis of data. The kurtosis and skewness of each dimension was investigated by exposing the data to normality test; and it was determined that the data obtained at the end of the test exhibited normal distribution.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics