Türkiye’de Deprem Psikolojisi ile İlgili Yapılmış Çalışmaların Analizi

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 00:13:10.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 9139-9149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, doğal afet olarak tanımlanan depremlerin, insan psikolojisi üzerine etkisi ile ilgili yapılmış araştırmaların belirli bir sistem dâhilinde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’de 2013-2023 yılları arasında, deprem psikolojisi hakkında yapılmış lisansüstü tez ve araştırma makaleleri incelenmiş ve elde edilen bulgular katagorize edilmiştir. Alanyazın incelemesi, 10-30 Mart 2023 tarihleri arasında YÖKTEZ ve ULAKBİM veri tabanları aracılığıyla yapılan taramalarla gerçekleştirilmiştir. Böylelikle araştırmalar; 2013-2023 yılları arsında yapılmış olmaları, YÖKTEZ ve ULAKBİM veri tabanlarında yer almaları ve başlığında deprem psikolojisi kapsamında değişkenlerin yer alması koşuluyla incelemeye dâhil edilmiştir. Doküman analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada 31 çalışma, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Araştırma İnceleme Formu” kullanılarak incelenmiştir. Araştırmalar; yayımlandıkları yıllar, kullanılan araştırma yöntemleri, çalışma grupları, çalışma grubu genişliği, lisansüstü tezlerin türü ve enstitülere göre dağılımları ve deprem sonrası insan psikolojisinde araştırılan değişkenler bağlamında incelenmiştir. Araştırma bulguları alanyazın doğrultusunda tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to examine the research on the effects of earthquakes, defined as natural disasters, on human psychology within a certain system. In this context, postgraduate theses and research articles on earthquake psychology in Turkey between 2013 and 2023 were examined and the findings were categorized. The literature review was carried out by scanning through YÖKTEZ and ULAKBİM databases between 10-30 March 2023. Thus, research; They were included in the review provided that they were conducted between 2013 and 2023, were included in the YÖKTEZ and ULAKBİM databases, and included variables within the scope of earthquake psychology in the title. In the research conducted using the document analysis method, 31 studies were examined using the "Research Review Form" prepared by the researchers. Researches; They were examined in the context of the years they were published, the research methods used, the study groups, the size of the study group, the type of postgraduate theses and their distribution according to institutes, and the variables researched in post-earthquake human psychology. The research findings were discussed in line with the literature and suggestions were made.

Keywords