Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı Üzerine Güncel Çalışmalarla İlgili Bir İçerik Analizi

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 00:11:43.0
Language : Türkçe
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 9134-9138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi dönemde akran zorbalığı, küçük yaştaki çocukların birbirlerine yönelik saldırgan davranışlarda bulunması ve bu davranışların diğer çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratması durumunu ifade eder. Bu tür zorbalık davranışları, güç dengesizliği bulunması ve bir çocuğun diğerine sürekli olarak zarar verme, tehdit etme, alay etme veya dışlama gibi saldırgan hareketlerde bulunması şeklinde ortaya çıkar. Bu tür zorbalık, okul öncesi dönemde çocukların sosyal etkileşimlerinde ve oyunlarda da görülebilir. Örneğin, bir çocuğun diğer çocuğa oyunda hakaret etmesi, onun oyun dışında bırakması veya oyunda hile yapması gibi durumlar akran zorbalığına örnektir. Çocuklarda bu tür davranışlar genellikle anlaşılması zor olabilir ve farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Ebeveynler ve eğitimciler, çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklemek için bu tür durumları fark etmeli ve gerekli önlemleri almalıdır. Eğitimde, empati, paylaşma, saygı gibi değerlerin vurgulanması, çocukların duygusal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir ve akran zorbalığının önlenmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca, çocuklara empati, işbirliği ve çatışma çözme becerileri kazandırmak da önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2019-2023 yılları arasında okul öncesi dönemde akran zorbalığı konusunda yapılan çalışmaların kapsamlı ve bütüncül bir şekilde analiz edilmesi, okul öncesi dönemde akran zorbalığı alanındaki eğilimin belirlenmesi ve okul öncesi dönemde akran zorbalığı konusunda yapılmış olan çalışmaların benzerlik ve farklılıklarının ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında, içerik analizi tekniği ile incelenen makalelerden elde edilen veriler betimsel istatistiki yöntemler (yüzde ve frekans analizi) kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen başlıca bulgulara göre ele alınan çalışmalar en fazla makale türünde olduğu, en fazla çalışmanın 2021 yılında yayınlandığı, çalışmalarda en fazla kullanılan anahtar kelime okul öncesi olduğu, nicel araştırmaların daha çok tercih edildiği, veri toplama aracı olarak en fazla ölçek kullanıldığı, örneklem olarak çoğunlukla çocukların seçildiği ve veri analiz tekniği olarak en fazla Tek Yönlü ANOVA’nın kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Peer bullying in the preschool period refers to the situation in which young children behave aggressively towards each other and these behaviors have negative effects on other children. This type of bullying behavior occurs when there is an imbalance of power and one child repeatedly engages in aggressive actions such as harming, threatening, teasing, or excluding another. This type of bullying can also be seen in preschool children's social interactions and games. For example, situations such as a child insulting another child in the game, excluding him from the game, or cheating in the game are examples of peer bullying. This type of behavior in children can often be difficult to understand and can manifest in different ways. Parents and educators should recognize such situations and take necessary precautions to support children's emotional and social development. Emphasizing values such as empathy, sharing and respect in education can help children develop their emotional skills and contribute to the prevention of peer bullying. It is also important to teach children empathy, cooperation and conflict resolution skills. The aim of this study is to comprehensively and holistically analyze the studies conducted on peer bullying in the preschool period in Turkey between 2019 and 2023, to determine the trend in the field of peer bullying in the preschool period, and to reveal the similarities and differences of the studies conducted on peer bullying in the preschool period. is to put. Within the scope of the study, the data obtained from the articles examined with the content analysis technique were analyzed using descriptive statistical methods (percentage and frequency analysis). According to the main findings, the studies discussed were mostly in the article type, the most studies were published in 2021, the most used keyword in the studies was preschool, quantitative research was more preferred, scales were used the most as a data collection tool, and the sample was mostly It was concluded that children were selected and One-Way ANOVA was mostly used as the data analysis technique.

Keywords