Stratejik Planlarda Kurumsal Değerlerin Ölçümü: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-116
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-03 00:34:07.0
Language : Türkçe
Konu : Sivil Havacılık
Number of pages: 8831-8837
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kurumsal temel değerler bir kurumun kurumsal kültürünü yaratan, kurumun kuruluş sürecinden tercihlerine, alınan kararlardan stratejilerinin belirlenmesine kadar rehber olan ilkelerdir. Her kurum çalışmalarına esas teşkil eden ilkeleri daha rasyonel bir şekilde tayin edebilmek için; stratejik planlarının vizyonunu, standartlarını, kurumun gitmek istediği yönü, performans ölçütlerini ve stratejik kararlarını bu kurumsal temel değerler üzerinden gerçekleştirir. Türkiye’de 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği kamu kurumları orta ve uzun vadede belirlediği amaçlarını, hedeflerini, temel değerlerini ve politikalarını, bunlara ulaşabilmek için gerekli olan kaynaklarını ve kullandığı yöntemleri gösteren bir plan hazırlamak zorundadır. Bu çalışma Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün kuruluş misyonu ve vizyonu üzerinden yarattığı temel değerlerin, stratejik planlar içerisindeki varlığını ve yoğunluğunu analiz etme amacını taşımaktadır. Çalışmada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün en son ve güncel stratejik planı olan 2019-2023 Stratejik Planı incelenmiştir. Çalışmada MAXQDA2020 yazılım Programı kullanılarak nitel veri analizi yapılmıştır. 

Keywords

Abstract

Organizational core values are the guiding principles that shape a company’s corporate culture, from its founding process to its preferences, from decision-making to the determination of its strategies. To determine the fundamental principles that from the basis of their work in a more rational way, every organization aligns its strategic plans with these core values, including their vision, standards, the direction in which the organization wants to go, performance metrics and strategic decisions. In Turkey, according to the Law on Public Financial Management and Control No.5018, public institutions are required to prepare a plan that outlines their objectives, goals, core values, policies, the resources required to achieve them, and the methods used for achieving them in the medium and long term. This study aims to analyze the presence and intensity of the core values created by the Civil Aviation General Directorate based on its mission and vision in its strategic plans. The study examines the most recent and up-to-date strategic plan of the Civil Aviation General Directorate, which is the 2019-2023 Strategic Plan. Qualitative data analysis was conducted using the MAXQDA2020 software program in this study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics