Avrupa Birliği Kurucu Ülkeleri ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Sistemleri

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 00:08:49.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 9099-9107
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hazırlanan bu çalışmada Avrupa Birliği kurucu ülkeleri ile Türkiye’nin okulöncesi eğitim sistemleri incelenmek amacıyla  mercek altına alınmıştır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda konu ile ilgili Balcı (2015) tarafından hazırlanmış “Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri” adlı kitap ve Çoban, & Ergenekon, (2021) tarafından hazırlanmış “Türkiye ve Avrupa Birliği kurucu ülkelerinin okul öncesi eğitim  sistemlerinin karşılaştırılması” adlı çalışma ile Yıldırım (2008) tarafından hazırlanmış “Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de okulöncesi eğitim” adlı çalışmalar temel alınarak konu ile ilgili veriler elde edilmiştir.

Çalışma öncelik olarak Avrupa Birliği kurucu ülkeleri ile sınırlandırılmış, bu ülkelerin okul öncesi eğitim sistemlerinin durumları ayrı ayrı incelenmiş, sonrasında ise Türkiye’deki okul öncesi eğitim sisteminin yapısı analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre okul öncesi eğitim, bireylerin toplumsal hayata ve ilköğretim kademesine hazırlanmaları bağlamında hayati bir rol oynamaktadır. Avrupa Birliği kurucu ülkelerinde genel anlamda okul öncesi eğitim zorunluluk arz etmemekte ise de bu kademede okullaşma oranlarının bir hayli yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise bunun aksine bir durum gözlemlenmektedir.

 

Keywords

Abstract

In this study, the preschool education systems of the founding countries of the European Union and Turkey have been examined in order to examine them. In line with this determined purpose, the book titled "Comparative Education Systems" prepared by Balcı (2015) and the study titled "Comparison of the preschool education systems of Turkey and the founding countries of the European Union" prepared by Çoban, & Ergenekon, (2021) and Yıldırım (2008) Data on the subject were obtained based on the studies titled "Preschool education in the European Union countries and Turkey" prepared by .
The study was primarily limited to the founding countries of the European Union, the situation of the preschool education systems of these countries was examined separately, and then the structure of the preschool education system in Turkey was analyzed. According to research findings, pre-school education plays a vital role in preparing individuals for social life and primary education. Although pre-school education is generally not compulsory in the founding countries of the European Union, it is seen that schooling rates at this level are quite high. A contrary situation is observed in Turkey.

Keywords