SOSYAL DEĞİŞME PERSPEKTİFİNDEN YAPAY ZEKÂ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:46:02.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 8531-8539
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal değişme; politik, ekonomik ve sosyal unsurlarla birlikte teknolojik düzey, nüfus yapısı gibi etmenlerle bağlantılı dinamik olgu olarak değerlendirilmektedir. Değişimin kaçınılmazlığı kabulünden hareketle tüm toplumlar değişime maruz kalmaktadır. Değişim aynı zamanda aynı alanlarda olduğu gibi farklı zamanlarda farklı alanlarda ve farklı hızlarda da gerçekleşebilmektedir. Teknolojik gelişmelerle yaşamın her alanında var olan bilgisayarlar oldukça karmaşık işlemleri hızlı biçimde çözümlemekte iken, olaylar ve durumlara ilişkin algılama, değerlendirme yapma ve tecrübelerden istifa etme açısından eksik kalmakta, insan beyni bu özelliğiyle bilgisayarlardan farklılaşmaktadır. İnsan beyninin algılama kabiliyeti, tecrübelerini yaşamda kullanması, sahip olduğu bilgileri sınıflandırarak ihtiyaç duyduğu zaman ve yerlerde kullanmak için saklaması onun bilgisayarlardan daha üstün olduğunu göstermekte, bu gerçeklikle hareket etmeye başlayan yapay zekâ, gündeme gelerek önem kazanmaktadır. Yapay zekâ uygulamalarının toplumdaki değişime dönüşüme kaynaklık etmesi, onun toplumsal bir olgu olarak kabul edilmesi gerektiğini göstermektedir. Eğitimde, sağlıkta, iş yaşamında, iletişim yöntem ve süreçlerinde var olan değişimler birbirlerini de tetiklemekte, etkilemektedir. Yapay zekâ tüm toplumsal yapılarda belirgin değişimlere yol açmaktadır. Yapay zekâ, yaşamı pratikleştirmekte, sosyal değişmelerin inşasını yaparken, oluşacak süreçlere uyumun sağlanması önemli hale gelmektedir. Toplumlar bu doğrultuda kurumlarının işlerlik kazanmasını sağlamak mecburiyetinde kalmaktadır. Yapay zekânın her mecrada gelişerek yaygınlaşması ve bir alanda neden olduğu değişimin farklı alanları da etkilemesi nedeniyle toplumsal kurumların, kendi bünyelerindeki değişimlerin dışındaki değişimleri de izlemeleri gerekmektedir. Toplumun gelişmesi de bu değişim ve dönüşümlere karşı adaptasyonla mümkündür. Yapay zekâ uygulamaları yaşamı kolaylaştırdığı gibi refahı da arttırmakta, dönüşümlerle gelişmişlik seviyesi de artmaktadır. Yaşamın her alanında yapay zekanın olması ve etkilerinin hissedilmesi, bu durumun ne ölçüde sosyal değişime neden olduğunu anlamlandırmak ve geleceğin nasıl biçimleneceğini görebilmek açısından önemlidir. Bu makalede toplumun tümünde etkileri görülen yapay zekanın, sosyal değişme perspektifinde ele alınarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada sosyal değişime değinildikten sonra yapay zekâ ve yapay zekâ uygulamaları ele alınmakta ve sosyal değişme perspektifinden yapay zekâ değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Social change; It is considered as a dynamic phenomenon related to political, economic and social factors, as well as factors such as technological level and population structure. Based on the acceptance of the inevitability of change, all societies are exposed to change. Change can also occur in different areas and at different speeds at different times, as well as in the same areas. While computers, which exist in all areas of life with technological developments, quickly analyze quite complex operations, they are lacking in perceiving and evaluating events and situations and benefiting from experiences, and the human brain differs from computers with this feature. The ability of the human brain to perceive, to use its experiences in life, to classify the information it has and to store it for use when and where it is needed shows that it is superior to computers. Artificial intelligence, which started to act with this reality, is gaining importance. The fact that artificial intelligence applications are the source of change and transformation in society shows that artificial intelligence should be accepted as a social phenomenon. Artificial intelligence causes significant changes in all social structures. Changes in education, health, business life, communication methods and processes trigger and affect each other. Artificial intelligence makes life practical, while building social changes, it becomes important to adapt to the processes that will occur. Societies have to ensure that their institutions function in this direction. Since artificial intelligence develops and becomes widespread in every medium and the change it causes in one area affects different areas, social institutions need to follow the changes other than the changes in their own structures. The development of society is possible with adaptation to these changes and transformations. Artificial intelligence applications not only make life easier, but also increase welfare, and the level of development increases with transformations. The existence of artificial intelligence in all areas of life and feeling its effects are important in terms of making sense of the extent to which this situation causes social change and seeing how the future will be shaped. In this article, it is aimed to evaluate artificial intelligence, which has effects on the whole society, by considering it from the perspective of social change. In this direction, after the social change is mentioned in the study, artificial intelligence and artificial intelligence applications are discussed and artificial intelligence is evaluated from the perspective of social change.

 

Keywords