Etik Liderliğin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:43:29.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 8449-8458
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı etik liderliğin örgütsel sinizm üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Nicel araştırma tekniğinin kullanıldığı araştırmada Irak’ta eğitim kuruluşlarında görev yapan eğitim çalışanları üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Toplamda 421 çalışanın katılım gösterdiği çalışmada 397 anketin analiz kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Toplanan anketlerden elde edilen veriler SPSS 22.00 ve AMOS 24.00 paket programlarıyla analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklere ilişkin geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmış, tanımlayıcı istatistikler sunulmuş, korelasyon analizi uygulanmış ve etkinin belirlenmesi için Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kurulmuştur. Geçerlik analizi sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında Etik Liderlik Ölçeği ve Örgütsel Sinizm Ölçeğinin geçerli ölçekler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına bakıldığında etik liderlik ile örgütsel sinizm arasında pozitif yönlü ve anlamlı (r=0,752; p<0,001) ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Kurulan yapısal eşitlik modelinden elde edilen sonuçlara bakıldığında etik liderliğin örgütsel sinizm üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı (ß=0,795; p<0,001) bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Etik liderliğin ile örgütsel sinizmin alt boyutları üzerinde benzer sonuçların elde edildiği görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar, Irak’taki eğitim çalışanlarının algısına göre etik liderlik algısının örgütsel sinizmi artırdığı söylenebilir. Bu durumun siyasi otorite, yaşam kültürü ve örgüt kültüründen kaynaklandığı ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of ethical leadership on organizational cynicism. In the study, in which a quantitative research technique was used, a questionnaire survey was conducted on educational employees working in educational institutions in Iraq. A total of 421 employees participated in the study and 397 questionnaires were decided to be included in the analysis. The data obtained from the collected questionnaires were analyzed with SPSS 22.00 and AMOS 24.00 package programs. Validity and reliability analyses were performed for the scales used in the study, descriptive statistics were presented, correlation analysis was applied and Structural Equation Modelling (SEM) was established to determine the effect. The results of the validity analysis showed that the Ethical Leadership Scale and the Organisational Cynicism Scale are valid scales. The results of the correlation analysis showed that there was a positive and significant (r=0,752; p<0,001) relationship between ethical leadership and organizational cynicism. The results obtained from the structural equation model showed that ethical leadership has a positive and significant (ß=0,795; p<0,001) effect on organizational cynicism. It was seen that similar results were obtained on the sub-dimensions of ethical leadership and organizational cynicism. These results obtained can be said that the perception of ethical leadership increases organizational cynicism according to the perception of education employees in Iraq. It can be stated that this situation is caused by political authority, life culture, and organizational culture.

Keywords