Kişiselleştirilmiş Tıp Envanterinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:43:23.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Bakım
Number of pages: 8421-8434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türk hekimleri ve hekim adaylarının kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına yönelik bilgi, algı ve tutumlarının değerlendirilmesinde kullanılacak Kişiselleştirilmiş Tıp Envanteri’nin (KTE) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliğinin test edilmesidir. Bu çalışma, KTE’nin psikometrik testi ve doğrulanması için metodolojik bir tasarıma sahiptir. Çalışma İstanbul ilinde Ekim 2022 ile Şubat 2023 tarihleri arasında tıp fakültesi öğrencileri ve hekimler üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın ilk aşamasında ölçek maddelerinin yazılması ve denemelik formun oluşturulması sonrasında kapsam geçerliği sağlanmıştır. Yapı geçerliğini test etmede Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) için IBM SPSS İstatistik 24.0 sürümü paket programı kullanıldı. Ölçeğin Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) R 4.2.2 sürümü ile yapılmıştır. AFA sonucuna göre KTE, 27 madde ve altı boyutlu bir yapı göstermektedir. Envanteri farklı örneklemde test etmek için yapılan birinci düzey DFA (χ2/sd=1,86, CFI=0,91, GFI=0,97, AGFI=0,96, RMSEA=0,07) ve ikinci düzey DFA (χ2/sd=2,06, CFI=0,90, GFI=0,97, AGFI=0,96, RMSEA=0,08) sonrası elde edilen uyum indeksleri kabul edilebilir düzeydedir. Envanterin madde faktör yükleri 0,50 ile 0,94 arasındadır. Güvenirlik analizleri sonucunda Cronbach alpha katsayısı envanterin alt ölçekleri için 0,79 ile 0,93 arasındadır. KTE, tıp fakültesi öğrencileri ve hekimlerin kişiselleştirilmiş tıbba yönelik tutum, algı ve bilgilerini ölçebilecek özelliklere sahip, yüksek kapsam geçerliliği ve iç tutarlılığı olan bir araçtır. KTE, tıp fakültesi öğrencileri ve hekimlerin kişiselleştirilmiş tıbba yönelik tutum, algı ve bilgi düzeylerinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Kişiselleştirilmiş tıbba yönelik tıp fakültesi öğrencileri ve hekimlerin bilgi, algı ve tutumunu ölçecek bu ölçekle yapılacak çalışmalar, kişiselleştirilmiş tıp konusunda yaşanan güçlükleri azaltacaktır.

Keywords

Abstract

This study aimed to develop, validate and test the reliability and validity of the Personalized Medicine Inventory (PMI) to assess the knowledge, perceptions, and attitudes of Turkish physicians and physician candidates toward personalized medicine practices. This study has a methodological design for the psychometric testing and validation of the PMI. The study was conducted on medical students and physicians in Istanbul between October 2022 and February 2023. In the first stage of the study, content validity was ensured after writing the scale items and creating the trial form. IBM SPSS Statistics 24.0 version package program was used for Exploratory Factor Analysis (EFA) to test construct validity. Confirmatory Factor Analysis of the scale was conducted with R 4.2.2 version. According to the results of EFA, PMI shows a six-dimensional structure with 27 items. The fit indices obtained after first-order CFA (χ2/sd=1,86, CFI=0,91, GFI=0,97, AGFI=0,96, RMSEA=0,07) and second-order CFA (χ2/sd=2.06, CFI=0.90, GFI=0.97, AGFI=0.96, RMSEA=0.08) were acceptable. The item factor loadings of the inventory are between 0.50 and 0.94. As a result of reliability analyses, Cronbach's alpha coefficient was between 0.79 and 0.93 for the inventory subscales. The PMI is a tool with high content validity and internal consistency that has the characteristics to measure the attitudes, perceptions, and knowledge of medical students and physicians toward personalized medicine. The PMI can help determine medical students' and physicians' attitudes, perceptions, and knowledge levels toward personalized medicine. Studies to be conducted with this scale to measure the knowledge, perceptions and attitudes of medical students and physicians towards personalized medicine will reduce the difficulties experienced in personalized medicine.

Keywords