Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2023-116
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-17 14:20:12.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 8720-8735
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu proje çalışmasının amacı; öğretmenlere göre okul yöneticilerinin iletişim becerilerinin tespit edilmesidir. Bu çalışmada nicel çalışma yöntemi tercih edilmiştir. İlişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma örneklemini 200 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” ile toplanmıştır. Uygulanan ölçeğin sonuçlarını değerlendirmek için öncelikle katılımcıların demografik faktörlerine ilişkin bulgular belirlenmiştir. Öğretmenlerinin okul yöneticilerinin iletişim becerilerine ilişkin görüşlerine yönelik ifadelere verdikleri yanıtların ortalamalarını belirlemek amacıyla betimsel istatistikler yapılmıştır. Verilen cevapların demografik faktörlere göre değişimini belirlemek amacıyla t-testi ve tek yönlü anova analizi yapılmıştır. Buna göre İletişim Becerileri Ölçeğindeki ifadelere verilen cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde, çalışanlar genel olarak başkalarına iltifat ederken içtenlikle ettiklerini, biri ile konuşurken rahatsız edecek yakınlıkta bulunmadıklarını, konuşma yaparken beden dili ile sözlerinin uyumlu olduklarına inanmaktadırlar. Fakat yaşadıkları olayların vermiş olduğu duyguları söz ve beden dili olarak yansıtma konusunda yeterli olmadıklarını, ayrıca düşüncelerini ifade ederken anlaşılır olma konusunda yeterli olmadıklarına inanmaktadırlar.

Keywords

Abstract

The purpose of this project work; According to teachers, it is to determine the communication skills of school administrators. In this study, the quantitative study method was preferred. It is a study in relational screening model. The research sample consists of 200 teachers. As a data collection tool, the "Communication Skills Scale" developed by Korkut Owen and Bugay (2014) was collected. In order to evaluate the results of the applied scale, firstly, the findings related to the demographic factors of the participants were determined. Descriptive statistics were made in order to determine the averages of the answers given by the teachers to the statements about the school administrators' communication skills. T-test and one-way anova analysis were performed to determine the change in the answers given according to demographic factors. Accordingly, when the answers given to the statements in the Communication Skills Scale are evaluated in general, the employees generally believe that they are sincerely complimenting others, that they are not in a position to disturb others while speaking, and that their body language and words are in harmony while speaking. However, they believe that they are not sufficient to reflect the emotions of the events they have experienced in verbal and body language, and they are not sufficient to be intelligible when expressing their thoughts.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics