Bir Yetenek Fabrikası: Stolyarsky Okulu’nun Rus Keman Ekolüne Katkıları

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:11:55.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 8187-8195
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyıl müzikte birçok yeniliğin varlık bulduğu bir dönem olduğu kadar, aynı zamanda ön plana çıkan virtüöz keman sanatçılarının yıldızlaştığı bir dönem olarak da anılmaktadır. Tarihsel süreç bakımından ele alındığında belirtilen zaman dilimi öncesinden başlayarak farklı keman okullarının gelişiminin sonucunda 20. yüzyıl keman icrasında üstün nitelikli icra seviyelerine ulaşıldığı görülmektedir. Bahsedilen dönem özelinde de bu üstün niteliğin gösterilmesinde pay sahibi olan çeşitli keman eğitimi yaklaşımları geliştirilmiştir. Rus keman okulu da geliştirilen bu yaklaşımlar neticesinde bu döneme damgasını vurmuş, birçok keman sanatçısı yetiştirmiş, yetişen bu sanatçılar Avrupa’nın seçkin keman yarışmalarında bu okulun temsilcileri olarak ödül kazanmıştır. Rus keman okulunun gelişiminde ve yakalamış olduğu bu başarıda pay sahibi olan isimlerden birinin de Pyotr Salomonovich Stolyarsky olduğu değerlendirilmektedir. Yapılan bu çalışma kapsamında belirtilen durum üzere Stolyarsky’nin keman eğitimi yaklaşımının Rus keman okulunun gelişimindeki katkısını saptamak amaçlanmıştır. Dünya genelinde keman sanatçıları bakımından “Altın Çağ” olarak kabul edilen yirminci yüzyılda ön plana çıkan Fransız-Belçika keman okulunun ardılı olması bakımından Rus keman okulunun gelişimindeki unsurları, Stolyarsky’nin kurmuş olduğu okul üzerinden değerlendiren bu çalışma, Sovyetler dönemi Rusya’sındaki müzik ve çalgı eğitimine de genel bir bakış sağlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu doğrultuda incelenen konuyla ilgili olarak elde edilen veriler neticesinde belirtilen dönemle ilgili genel bir bakış açısı sağlanmaya çalışılmış, konunun odak noktası olması itibariyle Stolyarsky'nin yetiştirmiş olduğu öğrenciler vasıtasıyla Rus keman okulunun gelişimindeki katkısı değerlendirilmiştir. Sonuç itibariyle Stolyarsky’nin temellendirmiş olduğu yaklaşımın etkilerinin günümüzde halen görüldüğü saptanmış, onun geliştirmiş olduğu bu yaklaşımın sonucu olarak yetişen yıldız keman sanatçıları vasıtasıyla Rus keman okulunun temellendirilmesinde büyük katkısı olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The 20th century is known not only as a period in which many innovations in music came into existence, but also as a period in which virtuoso violinists became stars. In terms of the historical process, it is seen that as a result of the development of different violin schools starting from before the mentioned period of time, superior quality performance levels were reached in 20th century violin performance. In the aforementioned period, various violin education approaches that have a share in showing this superior quality have been developed. As a result of these approaches, the Russian violin school left its mark on this period, trained many violinists, and these trained artists won awards as representatives of this school in Europe’s elite violin competitions. Pyotr Salomonovich Stolyarsky is considered to be one of the names who had a share in the development and success of the Russian violin school. Within the scope of this study, it was aimed to determine the contribution of Stolyarsky’s violin education approach to the development of the Russian violin school. This study, which evaluates the elements in the development of the Russian violin school through the school founded by Stolyarsky as the successor of the French-Belgian violin school, which came to the fore in the twentieth century, which is considered as the “Golden Age” in terms of violin artists worldwide, also provides an overview of music and instrument education in Soviet-era Russia. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. In this direction, as a result of the data obtained on the subject examined, a general perspective on the specified period was tried to be provided, and Stolyarsky’s contribution to the development of the Russian violin school through the students he trained was evaluated as the focal point of the subject. As a result, it was determined that the effects of Stolyarsky’s approach are still seen today, and it was determined that he made a great contribution to the foundation of the Russian violin school through the star violinists who were raised as a result of this approach he developed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics