Güfteleri Fuzûlî’ye Ait Şiirlerden Seçilen Beste Formundaki İki Adet Eserin Usûl-Vezin Münâsebeti

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:11:12.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 8156-8173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, “TRT Nota Repertuvarında Yer Alan Güfteleri Fuzûlî’nin Şiirlerinden Oluşturulan Beste Formundaki Eserlerin Usûl-Vezin Münâsebeti Üzerine Bir İnceleme” adlı yüksek lisans tezinin bir bölümünden üretilmiştir. Çalışmanın amacı; Fuzûlî’nin şiirlerinden oluşan Beste formundaki iki adet eserin güftelerindeki vezin kalıpları ile bu eserlerin bestelendikleri usûllerin darpları arasındaki uyum ve uyumsuzluk münasebetinin incelenmesidir. Bu çalışmanın; bahsi geçen iki adet eserin güftelerindeki vezin kalıplarının bestekârlar tarafından hangi usûllerle ve nasıl işlendiğinin tespit edilmesi ve mûsikî-edebiyat ilişkisi ile disiplinler arası bir çalışma olması bağlamında önem arz ettiği düşünülmektedir. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmış olup tarama modelinden (survey) faydalanılmıştır. Çalışmanın evrenini; güftesi Fuzûlî’ye ait olan şiirlerden oluşturulan Beste formundaki eserler, örneklemini ise TRT nota repertuvarında yer alan ve güftesi Fuzûlî’nin şiirlerinden oluşturulan Beste formundaki iki adet eser oluşturmaktadır. Yapılan bu çalışma ile bu iki adet eserin usûl-vezin münâsebeti şekiller üzerinde incelenmiş ve bu şekillere dâir gerekli açıklamalar ilgili eserin altında ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu çalışma doğrultusunda usûl-vezin münâsebeti incelenen ve farklı bestekârlar tarafından farklı usûllerle bestelenen iki adet eserin bir örneğinin eserin usûl darplarının vezin kalıplarına yerleşiminin uyumlu olduğu; diğer eserin ise usûl-vezin dağılımının genel olarak uyumlu olduğu görülse de bazı hecelerin uyumsuzluk gösterdiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

ThiThis study was produced from a part of the master's thesis titled "An analysis on the rhythmic pattern–metter relationship in the works composed in beste form whose lyrics are chosen from Fuzûlî's poems found in TRT repertory". The aim of this study is to examine the relationship between the meter patterns in the lyrics of two works in the form of Beste composed of Fuzûlî's poems and the harmony and inconsistency between the usûl beats in which these works were composed. It is thought that it is important in terms of determining the methods and how the meter patterns in the lyrics of the two works mentioned are processed by the composers, and that it is an interdisciplinary study with the relationship between music and literature. The descriptive method was used in the study and the survey model was used. Within the universe of the study; works in the form of Beste, whose lyrics are composed of poems belonging to Fuzûlî, and two pieces in the form of Beste, whose lyrics are composed of Fuzûlî's poems, are included in the TRT notation repertoire. With this study, the relationship between the method and meter of these two works has been examined on the figures, and the necessary explanations for these figures are given in detail under the relevant work. In line with this study, it is concluded that in one example of two pieces composed by different composers with different tempos, the relationship between usûl and meter was compatible, however, the distribution of the other work is generally compatible but it has been determined that some syllables show inconsistency.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics