Sağlık Sektöründe Hizmet Kalitesini Etkileyen Kriterlerin Bulanık AHP Yöntemi ile Belirlenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:11:10.0
Language : İngilizce
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 8144-8155
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık sektörü, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklarını sürdürmek amacıyla temel bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinin kalitesi büyük önem taşmaktadır. Bu makalede, sağlık sektöründeki hizmet kalitesini etkileyen kriterlerin belirlenmesinde Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılmıştır. Bulanık AHP, karmaşık ve belirsiz karar verme süreçlerinde etkili bir araç olarak kabul edilmektedir. Makalede ilk olarak, sağlık hizmetlerinin kalitesini etkileyen temel kriterler literatür incelenerek belirlenmiştir. Ardından, bu kriterlerin öncelik sıralamalarını belirlemek için Bulanık AHP yöntemi adım adım uygulanmıştır. Bulanık AHP, subjektif değerlendirmeleri ve belirsizliği hesaba katarak daha gerçekçi sonuçlar elde etmemize yardımcı olmaktadır. Çalışmanın amacı çok kriterli karar verme yöntemi olan Bulanık AHP yöntemini kullanarak sağlık sektöründeki hizmet kalitesini etkileyen kriterleri tespit etmektir. Çalışmanın sonuçları, sağlık sektöründeki hizmet kalitesini etkileyen kriterlerin öncelik sıralamalarını belirlemede Bulanık AHP yönteminin etkili bir araç olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, sağlık yöneticilerine ve karar vericilere, kaynakları daha etkin bir şekilde yönlendirmeleri ve hizmet kalitesini artırmaya odaklanmaları için değerli bilgiler sunmaktadır. Alan yazın taraması sonucunda sağlık hizmet kalitesini etkileyen dört ana ve on üç alt kriter tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda bu kriterlerden “Güvenlik” ana kriterine ait “Olumsuz Olaylar” alt kriteri sağlık hizmet kalitesini etkileyen en önemli kriter olarak tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The health sector plays a fundamental role in improving the quality of life of individuals and maintaining their health. In this context, the quality of health services is of great importance. In this article, the Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP) method was used to determine the criteria affecting the service quality in the health sector. Fuzzy AHP is accepted as an effective tool in complex and uncertain decision making processes. In the article, firstly, the basic criteria affecting the quality of health services were determined by examining the literature. Then, the Fuzzy AHP method was applied step by step to determine the priority ordering of these criteria. Fuzzy AHP helps us to obtain more realistic results by taking into account subjective evaluations and uncertainty. The aim of the study is to determine the criteria affecting the service quality in the health sector by using the Fuzzy AHP method, which is a multi-criteria decision-making method. The results of the study show that the Fuzzy AHP method is an effective tool in determining the priority rankings of the criteria affecting the service quality in the health sector. The results provide valuable information for health managers and decision makers to direct resources more effectively and focus on improving service quality. As a result of the literature review, four main and thirteen sub-criteria affecting the quality of health care were determined. As a result of the study, the "Adverse Events" sub-criterion belonging to the "Safety" main criterion among these criteria was determined as the most important criterion affecting the health service quality.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics