Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları: Gürgentepe Örneği

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:39:35.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 8334-8346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarını öğretmenlerin bazı özelliklerine göre incelemektir. 2022-2023 iş yılında Ordu ili Gürgentepe ilçesinde görev yapan ve amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 110 sınıf öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın amaç ve alt amaçlarına ulaşabilmek adına araştırmacı tarafından hazırlanan ve 6 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu, ayrıca Laçin ve Taşlıbeyaz (2020) tarafından geliştirilen Kaynaştırma Eğitimi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri SPSS programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları yüksek düzeydedir. Öğretmenlerin eğitim düzeyi, kaynaştırma eğitimine dair bir eğitim alıp almaması, mevcut sınıfında veya önceki sınıflarında kaynaştırma eğitimi alan öğrencisinin bulunup bulunmaması onların kaynaştırma eğitimine dair tutumlarını istatistiki olarak etkilemezken öğretmenlerin cinsiyeti ve yaşı onların kaynaştırma eğitimine dair tutumlarını etkilemektedir. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere nazaran ölçek genelinde, 45 yaş ve üzeri öğretmenlerin ise 24-35 yaş aralığındaki öğretmenlere nazaran başarı alt boyutunda kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları daha olumludur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine classroom teachers' attitudes towards inclusion education according to some characteristics of teachers. in the 2022-2023 business year, 110 classroom teachers working in Gürgentepe district of Ordu province and determined by purposeful sampling method constitute the working group of the research. In order to achieve the objectives and sub-objectives of the research, a Personal Information Form prepared by the researcher and consisting of 6 questions, as well as the Inclusion Education Attitude Scale developed by Lachin and Taşlıbeyaz (2020), were used. The research data were analyzed with SPSS program. According to the results of the research, the attitudes of classroom teachers towards inclusive education are at a high level. While the educational level of teachers, whether they have received an education about inclusion education, whether there are students who have received inclusion education in their current class or previous classes do not statistically affect their attitudes about inclusion education, the gender and age of teachers affect their attitudes about inclusion education. The attitudes of female teachers towards inclusion education in the achievement sub-dimension are more positive compared to male teachers across the scale, and teachers aged 45 and older are more positive compared to teachers aged 24-35.

Keywords