Türkiye’de Erken Çocukluk Döneminde Dijital Medya Kullanımı ile İlgili Gerçekleştirilmiş Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:09:55.0
Language : Türkçe
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 8092-8098
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkiye'de erken çocukluk döneminde dijital medya kullanımı ile ilgili gerçekleştirilmiş lisansüstü tezlerin incelemesini kapsamaktadır. Araştırma nitel bir çalışma olup, veriler doküman incelemesi tekniğiyle toplanmıştır. Çalışma kapsamında belirlenen ölçütlere uygun olarak toplam 64 lisansüstü tez çalışması analiz edilmiştir. Tezler, yılı, tez türü, alanı, tez başlığı, amacı, çalışma konusu, araştırma türü, örneklem, veri toplama tekniği ve veri toplama aracı alanlarında incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de erken çocukluk döneminde dijital medya kullanımıyla ilgili lisansüstü tez çalışmalarının büyük çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu tezlerin çoğunluğu nicel araştırma deseni kullanılarak yapılmış olup, araştırmalarda betimsel tarama yöntemlerinden ilişkisel tarama yöntemi en çok tercih edilen yöntemdir. Veri toplama sürecinde, çalışma grubundan veri toplarken sıklıkla ebeveynlere başvurulduğu ancak erken çocukluk dönemi öğretmenleriyle çok kısıtlı çalışmalar yapıldığı belirlenmiştir. Bu durum, öğretmenlerin, erken çocukluk döneminde dijital medya kullanımı konusunda daha fazla araştırmaya dahil edilmesi gerektiğini göstermektedir. Tespit edilen sonuçlar ışığında, daha fazla çocuk-ebeveyn-öğretmen iş birliğine odaklanan çalışmaların tasarlanması ve deneysel süreçlerin ön plana çıkarılması önerilmektedir. Bu şekilde, erken çocukluk döneminde dijital medya kullanımı ile ilgili daha kapsamlı, katılımcı ve çeşitli perspektifler içeren çalışmaların yapılması mümkün olabilir. Bu alanda yapılan çalışmaların çocukların dijital medya kullanımı ve etkileri hakkındaki anlayışımızı artırması ve gelecekteki politika ve uygulamalara katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to examine postgraduate theses conducted on the subject of digital media usage in early childhood in Turkey. The research is a qualitative study, and the data were collected through the document analysis technique. A total of 64 postgraduate theses were analyzed according to the criteria determined within the scope of the study. These theses were analyzed in terms of thesis year, thesis type, field, thesis title, objectives, research topic, research type, sample, data collection technique, and data collection instrument. According to the research findings, it has been observed that the majority of postgraduate theses on digital media usage in early childhood in Turkey were conducted at the master's level. Most of these theses were based on quantitative research design, with the relational survey method being the most preferred among descriptive survey methods. During the data collection process, it was determined that parents were frequently consulted to collect data from the study group, while very limited studies were conducted with early childhood teachers. This indicates the need for more involvement of teachers in research related to digital media usage in early childhood. Based on the identified results, it is recommended to design more studies focused on child-parent-teacher collaboration and emphasize experimental processes. This way, more comprehensive, participatory, and diverse perspective-oriented studies on digital media usage in early childhood can be conducted. The aim is to enhance our understanding of children's digital media usage and its effects and contribute to future policies and practices in this field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics