Vygotsky’nin Sosyal Çevre Kuramının Yabancı Dil Türkçe Öğrenimine Etkisi: Erbil Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-116
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-06 18:01:50.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 8696-8704
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğrenimini etkiyen faktörlerden biri de öğrencilerin sosyal çevreleridir. Vygotsky ile gelişme gösteren sosyal çevre kuramı öğrencilerin sosyal olarak yaptıkları aktiviteler sayesinde öğrenmelerinin gelişeceğini savunmaktadır. Bu çalışma ile öğrencinin sosyal çevrelerinde gerçekleştirilen ek aktivitelerin, Türkçeye yönelik tutum ve okuma, yazma ve konuşma becerileri üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma hem nitel hem de nicel bilimsel araştırma deseni ile yapılmıştır. Araştırmanın evreni Irak’ta yabancı dil Türkçe öğrenen öğrencilerdir. Örneklem grubu ise Erbil Stirling Okulu’nda Irak Stirling Okulu’nda okuyan 5. ve 8. sınıf toplam 158 okuyan öğrencidir. Bu iki sınıf arasında da seçkisiz yöntem ile deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur.  Ön test ve son test uygulamaları yapılmıştır. Sonuç olarak kontrol grubu son test ortalamaları 70,05 iken, deney grubu son test ortalamaları 85,05’tir. Deney grubu öğrencileri puan ortalamaları kontrol grubu öğrencileri puan ortalamalarından 15 puan daha yüksek olduğu tespiti elde edilmiştir. Bu fark deney grubunun lehine anlamlıdır. Ayrıca deney grubuna her ünite sonunda okul dışı bir sosyal aktivite yapılmıştır. Sekiz ünite sonrasında konuşmaları öğretmen tarafından beşli Likert ölçeği ile belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler tablolar haline getirilmiş ve yorumları yapılmıştır.

Keywords

Abstract

One of the factors effecting foreign language learning is the social environment of the students. Social environment theory, which developed by Vygotsky, argues that students' learning will improve through the activities they do socially. This study, it was aimed to determine the effect of additional activities, attitudes, and relations on the Turkish level of 158 students in the 5th and 8th grades studying at the Iraqi Stirling School. The study was conducted with both qualitative and quantitative scientific research designs. The universe of the research is the students who learn Turkish as a foreign language in Iraq. The sample group is 5th and 8th-grade students studying at Erbil Stirling School. Experimental and control groups were formed between these two classes using a random method. Pre-test and post-test were conducted. As a result, while the control group’s post-test averages were 70.05, the experimental group’s post-test averages were 85.05. It was determined that the mean score of the experimental group students was +15 points higher than the mean score of the control group students. This difference is significant in favor of the experimental group. The data obtained during the research were tabulated and interpreted.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics