Sınıf Öğretmelerinin Öğretmen Kimliği ve Öğretmen Kimliğini Etkileyen Etmenler Üzerine Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:08:27.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 8020-8029
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınıf öğretmenlerinin öğretmen kimliği algılarını ve öğretmen kimliğini etkileyen faktörleri belirleyip ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma betimsel tarama modeli kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırmaya 2022-2023 eğitim yılında Konya ili Karapınar ilçesinde görev yapan 160 sınıf öğretmeninden 150’si katılmıştır. Araştırma doğrultusunda Kavrayıcı (2020) tarafından geliştirilen “Öğretmen Kimliği Ölçeği (ÖKÖ)” ve “Öğretmen Kimliğini Etkileyen Etmenler Ölçeği (ÖKEEÖ)” kullanılmıştır. Veriler online sistem aracılığıyla toplanmış ve verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sınıf öğretmenlerinin öğretmen kimliği ve alt boyutlarının algısı “Yüksek”; öğretmen kimliğini etkileyen etmenler alt boyutlarından sistemsel alt boyutu “Düşük”, bağlamsal ve etkileşimci alt boyutu “Yüksek”, öğretmen kimliğini etkileyen etmenler algısı “Orta” düzeyde olduğu, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mezun olunan fakülte, yaş, mesleki kıdem ve ailedeki öğretmen varlığı değişkenlerine göre öğretmen kimliği ve öğretmen kimliğini etkileyen etmenler algılarında istatistiksel düzeyde farklılaşma oluşmazken çocuk sahibi olma değişkenine göre öğretmen kimliği algılarında istatistiksel düzeyde farklılaşma olduğu sonucuna ulaşılmış ve sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This research, which was carried out to determine and reveal the primary school teachers' perceptions of teacher identity and the factors affecting teacher identity, was designed using a descriptive survey model. 150 of 160 classroom teachers working in Karapınar district of Konya province participated in the research in the 2022-2023 academic year. In line with the research, the “Teacher Identity Scale (SCA)” and “Factors Affecting Teacher Identity Scale (SCAES)” developed by Grasshopper (2020) were used. The data were collected through the online system and the SPSS 22 package program was used in the analysis of the data. According to the research findings, classroom teachers' perception of teacher identity and its sub-dimensions is “High”; The systemic sub-dimension of the factors affecting teacher identity is “Low”, the contextual and interactionist sub-dimension is “High”, the perception of factors affecting teacher identity is at “Medium” level, according to gender, marital status, education level, faculty graduated, age, professional seniority and the presence of teachers in the family.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics