Muhasebe Meslek Mensuplarının Davranışsal Faktörlerinin Muhasebe Hataları Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:08:24.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 8008-8019
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Davranış ile muhasebe son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan iki kavram olmak ile birlikte bireylerin duygu düşünce ve davranış biçimlerini inceleyen bir bilim dalı haline gelmiştir. Davranışsal muhasebe karar alıcıların verileri hangi ortamda ve nasıl aldığını inceler.  Çalışmanın amacı meslek mensuplarının muhasebe alanındaki yaptıkları hataların davranışsal muhasebe açısından incelenmesidir. Meslek mensuplarına ulaşım kolaylığı sağladığında dolayı çevrimiçi anket yöntemiyle 2022 yılında toplanmıştır. Tüm anket sonuçları çalışmada kullanılmıştır. Araştırmada herhangi bir sınırlılık bulunmamaktadır Veriler anket yöntemiyle toplanarak Microsoft Excel programına aktarılarak düzenlenip temizlenerek analize uygun hale getirilmiştir. Analizlerde, Kolmogorov Smirnov Normallik Testi, Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Güvenilirlik Analizi, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi ve Spearman Korelason Testleri kullanılmıştır. Veri analizleri IBM SPSS Statistics 26.0 (Statistical Package for Social Science) paket programı aracılığıyla test edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre muhasebe meslek mensuplarının muhasebe hata yapma ile medeni durumları, yaş grupları, gelir grupları, mesleki deneyim süreleri, mükellef sayıları arasında anlamlı farklılık göstermektedir.

Keywords

Abstract

Behavior and accounting are two concepts that have been frequently encountered recently and have become a branch of science that examines the emotions, thoughts and behaviors of individuals. Behavioral accounting examines in which environment and how decision makers receive data.  The aim of the study is to examine the mistakes made by professional members in the field of accounting in terms of behavioral accounting. Since it provides ease of access to the members of the profession, it was collected in 2022 by online survey method. All survey results were used in the study. There are no limitations in the research. The data were collected by the survey method and transferred to the Microsoft Excel program, edited and cleaned and made suitable for analysis. Kolmogorov Smirnov Normality Test, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Reliability Analysis, Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis Test and Spearman Correlation Tests were used in the analysis. Data analyses were tested through IBM SPSS Statistics 26.0 (Statistical Package for Social Science) package program. According to the results obtained in the study, there is a significant difference between the marital status, age groups, income groups, duration of professional experience, number of taxpayers and accounting errors of accounting professionals.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics