Veli Algılarına Göre Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Anksiyete

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:08:22.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 8209-8223
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitime başlayan ve devam eden çocukların anksiyete düzeylerinin veli algılarına göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ili Aksu ilçesi okul öncesi eğitim kurumlarında çocukları eğitim gören 188 veli oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için öncelikle 5 soruluk Kişisel Bilgi Formu ve Uğraş (2016) tarafından geliştirilen 30 soruluk “PAS-R Anne ve Baba Versiyonu” kullanılmıştır. Bulgulardan hareketle ulaşılan sonuçlar şunlardır: Veli algılarına göre okul öncesi dönemindeki çocuklarının anksiyeteleri düşük düzeydedir. Velilerin çocuklarındaki anksiyeteye dair algıları velinin cinsiyeti ve çocuğun cinsiyeti değişkenleri bağlamında farklılaşmazken velinin yaşı ve eğitim durumu ile çocuğun yaşı değişkenlerinde farklılaşma göstermektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the anxiety levels of children who have started and are continuing preschool education according to parent perceptions. The study group of the study consists of 188 parents whose children are educated in Aksu district preschool education institutions in Antalya province. In order to achieve the purpose of the research, firstly, the 5-question Personal Information Form and the 30-question “PAS-R Mom and Dad Version” developed by Uğraş (2016) were used. The conclusions reached based on the findings are as follows: According to parents' perceptions, the anxiety of their children in preschool period is at a low level. While parents' perceptions of anxiety in their children do not differ in the context of the parent's gender and the child's gender variables, there is a differentiation in the parent's age and educational status and the child's age variables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics