Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlik Meslek İle İlgili Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerdeki Eğilimler

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:08:18.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 7987-7995
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenliği meslek ile ilgili Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerdeki eğilimler analiz yapılmıştır. Çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmenlik mesleği ile ilgili Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerdeki eğilimleri belirleyerek bu çalışmalarla ilgili daha sonra yapılacak araştırmalara yol göstermek ve fikir sahibi olması amaçlanmıştır. Bu çalışma grubunu 1998-2022 yılları arasında beden eğitimi ve spor ile ilgili yapılan lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır .Bu çalışmada veri toplama aracı olarak tez sınıflandırma formları kullanılmıştır. Çalışmaya yol gösteren tezler YÖK ulusal tez merkezinden elde edilmiştir. Yapılan tezler incelendiğinde tezlerin 6 çeşit konu skalasında incelendiği görülmüştür. Ancak bu konulardan bazıları iki veya üç farklı konuyu aynı anda incelemiştir. En çok çalışılan konu alanını 18 tez ile spor alanı oluşturmuştur. Yapılan tezlerin 2 tanesinde nitel araştırma yöntemleri, 40 tanesinde nicel araştırma yöntemleri ve 3 tanesinde ise karma araştırma yöntemleri kullanıldığı görülmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak tez sınıflandırma formları kullanılmış ve verilerin analizinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Sonuç olarak beden eğitimi ve spor öğretmenlik mesleğine yönelik 27 farklı üniversite enstitülerinde lisansüstü tez yapıldığı görülmüştür. Yapılan tezlerin 6 adet(%13,33) olmak üzere en fazla 2018 yılında yapıldığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the trends in the postgraduate theses made in Turkey about the physical education and sports teaching profession were analyzed. The aim of the study is to determine the trends in the postgraduate theses made in Turkey about the physical education and sports teaching profession, and to guide and have an idea about the future researches about these studies This study group consists of undergraduate and doctoral theses on physical education and sports between 1998-2022. In this study, thesis classification forms were used as data collection tool. Theses guiding the study were obtained from the YÖK national thesis center. When the theses were examined, it was seen that the theses were examined in 6 different subject scales. However, some of these subjects studied two or three different subjects at the same time The most studied subject area was sports with 18 theses. It is seen that qualitative research methods were used in 2 of the theses, quantitative research methods were used in 40 of them and mixed research methods were used in 3 of them. Thesis classification forms were used as data collection tool in the research and descriptive analysis was used in the analysis of the data. As a result, it has been seen that postgraduate thesis has been made in 27 different university institutes for the physical education and sports teaching profession. It is seen that the theses were made in 2018 at most, including 6 (13,33%)

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics