İlkokul Öğrencilerini Yaratıcılığa Teşvik Edici Öğretmen Davranışlarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:06:45.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 7967-7975
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerini yaratıcılığa teşvik edici öğretmen davranışlarının belirlenmesi ve bazı değişkenler altında öğrencileri yaratıcılığa teşvik edici öğretmen davranışlarının farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunda 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan ilkokullarda görevli 327 sınıf öğretmeni yer almaktadır. Araştırma verileri Yaratıcılığa Teşvik Edici Öğretmen Davranışları İndeksi ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin normal dağılımda olmasına bağlı olarak analizlerde t-testi ve ANOVA testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada, ilkokul öğrencilerini yaratıcılığa teşvik edici öğretmen davranışlarının ölçeğin tüm boyutlarında ve ölçek genelinde çok yüksek düzeyde olduğu, ilkokul öğrencilerini yaratıcılığa teşvik edici öğretmen davranışlarında öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre farklılaşma görülmezken cinsiyet, öğrenim düzeyi ve hizmet içi eğitim alma durumuna göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to identify teacher behaviors that encourage primary school students to creativity and to examine whether teacher behavior that encourages students to creativity under some variables differs. As of the 2022-2023 academic year, 327 classroom teachers are in primary schools in the district of Sincan in Ankara. Research data was collected with the Incentive Teacher Behaviors Index for Creativity. Depending on the normal distribution of research data, t-test and ANOVA tests were used in the analyzes. In the research, while the teacher behaviors that encourage primary school students to creativity are very high in all dimensions of the scale and across the scale, there is no differentiation in the teacher behaviors that encourage primary school students to creativity, according to the professional seniority of teachers, It has been concluded that it differs according to the level of education and in-service training.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics