Hayat Bilgisi Dersinde Yer Alan Kazanımların Okul Dışı Öğrenme Ortamları Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:06:42.0
Language : Türkçe
Konu : Sınıf Eğitimi
Number of pages: 8199-8208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumda meydana gelen değişim bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde eğitimi etkilemektedir. Eğitimde sürekli meydana gelen bu değişimler, içeriğin öğrencilere verilmeye çalışıldığı yöntem ve tekniği de etkilemiştir. Bu yöntem ve tekniklerde amaç, kazanımların öğrencilere en iyi şekilde içselleştirilmesidir. Öğrenciler böylece öğrendiği bilgi ve becerileri unutmayacaklardır. Bu araştırmada amaç; 3.sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programında yer alan kazanımların hangi tür Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında gerçekleştirilebileceğini belirlemektir. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Örneklem olarak Talim Terbiye Kurulunun resmi sitesinden ulaşılan 3.sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programı kullanılmıştır. Veriler doküman analizi ile yorumlanmıştır. 3.sınıf Hayat Bilgisi Öğretim Programı’nda yer alan 45 kazanım çeşitli Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile eşleştirilmiştir. Çalışmada sonuçlara dayalı çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The change in society affects education consciously or unconsciously. These constant changes in education have also affected the method and technique in which the content is tried to be given to the students. The aim of these methods and techniques is to internalize the achievements to the students in the best way. Thus, students will not forget the knowledge and skills they learned. The aim of this research is; It is to determine in which kind of Out-of-School Learning Environments the achievements in the 3rd grade Life Studies Curriculum can be realized.  Document analysis method was used in the study. As a sample, the 3rd grade Life Studies Curriculum, which can be accessed from the official website of the Board of Education and Discipline, was used. The data were interpreted by document analysis. 45 acquisitions in the 3rd grade Life Studies Curriculum were matched with various Out-of-School Learning Environments. In the study, various suggestions were made based on the results.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics