İslam Coğrafyacılarından Bazılarına Göre Hind Alt Kıtasına Dair Bazı Tespitler

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:06:41.0
Language : Türkçe
Konu : İslam Tarihi ve Sanatları
Number of pages: 7959-7966
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde Hindistan, Pakistan, Nepal, Butan, Bangladeş ve Sri Lanka gibi devletleri ihtiva eden, Umman denizi ve Bengal körfezi ile çevrilen ve Himalaya dağlarının güneyine kadar uzanan Hind Alt Kıtası tarihin her döneminde göz önünde olan bir coğrafya parçası olmuştur. Bölgeye Müslümanların ilgisi Hindistan'ın güney sahillerini ziyaret eden gerek tüccar gerekse dinlerini anlatan tebliğcilerin faaliyetleri sayesinde gerçekleşmiştir. Bu şekilde İslam’ın girdiği bölgede daha sonra fetih hareketleri düzenlenmiştir. Bu bağlamda Muhammed b. Kâsım'ın gayretleriyle İndus nehrinin aşağı kısmındaki bölgeye kadar ulaşan Emevî fetihleri gerçekleşmiştir. Nihayetinde Gaznelilerle başlayan ve diğer Türk iktidarları tarafından sürdürülen düzenli askeri faaliyetler yapılmıştır. Böylelikle fethi tamamlanan bölge göç hareketleriyle İslamlaşma sürecine girmiştir.

Müslüman devletlerin ilgi alanına giren Hind Alt Kıtası tabiatıyla İslam coğrafyacılarının eserlerinde de yer bulmuştur. Söz konusu eserlerde bölge tüm yönleriyle ve teferruatıyla işlenmeye çalışılmıştır. Biz bu çalışmamızda İstahrî, Makdisî, İbn Rüste gibi İslam coğrafyacılarının eserleri çerçevesinde Hind Alt Kıtası’nda yapılan tarım, hayvancılık ve ticaret faaliyetlerinden bahsedip bölgenin ilginç olayları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktayız.

Keywords

Abstract

Today, the Indian Subcontinent, which includes states such as India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka, is surrounded by the Sea of Oman and the Bay of Bengal, and extends to the south of the Himalayan Mountains, has been a prominent piece of geography in every period of history. The interest of Muslims in the region was realized thanks to the activities of both merchants and preachers who visited the southern coasts of India. In this way, later conquest movements were organized in the region where Islam entered. In this context, Muhammad b. With the efforts of Kasım, the Umayyad conquests that reached the lower part of the Indus river were realized. Finally, regular military activities were carried out, which started with the Ghaznavids and continued by other Turkish governments. Thus, the region, which was conquered, entered the process of Islamization with migration movements.

The Indian Subcontinent, which is in the interest of Muslim states, naturally found its place in the works of Islamic geographers. In these works, the region has been tried to be treated with all its aspects and details. In this study, we aim to give information about the interesting events of the region by talking about agriculture, animal husbandry and trade activities in the Indian Sub-Continent within the framework of the works of Islamic geographers such as Istahri, Makdisi and Ibn Rusta.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics