Biyoloji Öğretmenlerinin Mikroplastik Kirliliği Farkındalığına İlişkin Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:06:00.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 7942-7949
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma, biyoloji öğretmenlerinin mikroplastik kirliliği farkındalığının belirlenmesi ve bazı demografik özelliklerine göre mikroplastik kirliliği farkındalığında farklılaşma olup olmadığının incelenmesi amacıyla tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. 2022-2023 bahar döneminde Konya il merkezi ve ilçelerinde görev yapan, araştırmaya yanıt veren ve kolay ulaşılabilir örneklem yöntemiyle belirlenen 294 biyoloji öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşmuştur. Araştırma doğrultusunda Güleşir (2021) tarafından geliştirilen “Mikroplastik Kirliliği Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma çerçevesinde ölçek formu Google Form aracılığıyla anlık mesajlaşma ve sosyal medya araçları kullanılarak katılımcılara ulaştırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 23 paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre biyoloji öğretmenlerinin mikroplastik kirliliğine yönelik farkındalık algılarının çok iyi düzeyde olduğu; cinsiyet değişkenine göre mikroplastik kirliliğinin insan sağlığına etkilerine yönelik farkındalık alt faktöründe, medeni durum değişkenine göre ölçek geneli ile mikroplastik kirliliğinin canlılar üzerindeki etkilerine ve insan sağlığına etkilerine yönelik farkındalık alt faktörlerinde, eğitim durumu değişkenine göre ölçek geneli ile tüm alt faktörlerde, mezuniyet fakültesi/bölümü değişkenine göre ölçek geneli ile mikroplastik kirliliğinin canlılar üzerindeki etkilerine ve insan sağlığına etkilerine yönelik farkındalık alt faktörlerinde, yaş değişkenine göre ölçek geneli ile mikroplastik kirliliğinin önlenmesine ve canlılar üzerindeki etkilerine yönelik farkındalık alt faktörlerinde istatistiksel oranda anlamlı olarak farklılık gösterdiği ancak kıdem değişkenine göre ölçek geneli ile tüm alt faktörlerde istatistiksel oranda anlamlı olarak farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarından hareketle sadece biyoloji öğretmenlerinin değil tüm öğretmenlerin çağımızın felaketi olan mikroplastik kirliliği boyutunda ciddi olarak bilinçlendirilmesi, gerekli hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, bu konuya ilişkin sosyal medya kanallarının ve kamu spotlarının aktif şekilde kullanılması, konuyla ilgili karma çalışma yapılması, örneklemin ve değişkenlerin çeşitlendirilmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The research was carried out in the screening model in order to determine the microplastic pollution awareness of biology teachers and to examine whether there is a differentiation in microplastic pollution awareness according to some demographic characteristics. The sample of the study consisted of 294 biology teachers working in Konya city center and its districts in the spring term of 2022-2023, who responded to the research and were determined by the easily accessible sampling method. In line with the research, the “Microplastic Pollution Awareness Scale” developed by Gülenler (2021) was used. Within the framework of the research, the scale form was delivered to the participants via Google Form using instant messaging and social media tools. The obtained data were analyzed using the SPSS 23 package program. According to the research findings, the awareness perceptions of biology teachers towards microplastic pollution are at a very good level; According to the gender variable, in the awareness sub-factor for the effects of microplastic pollution on human health, according to the marital status variable, in the scale-wide and awareness sub-factors of the effects of microplastic pollution on living things and human health, in the scale-wide and all sub-factors according to the education status variable, graduation faculty/department variable there was a statistically significant difference between scale-wide and awareness sub-factors for the effects of microplastic pollution on living things and the effects on human health, and awareness sub-factors for scale-wide and prevention of microplastic pollution and its effects on living things, but according to the seniority variable, there was a statistically significant difference between scale-wide and all sub-factors. It was concluded that the factors did not differ statistically significantly. Based on the results of the research, it is recommended to raise awareness of not only biology teachers but also all teachers about microplastic pollution, which is the disaster of our age, to organize necessary in-service trainings, to actively use social media channels and public service announcements on this subject, to conduct mixed studies on the subject, to diversify the sample and variables.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics