Üniversite Öğrencilerinin İnovasyon Kavramına İlişkin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 00:05:29.0
Language : Türkçe
Konu : Mikro İktisat
Number of pages: 9084-9089
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnovasyon, yeni düşünceler, ürünler, hizmetler veya süreçler geliştirerek yaşam kalitesini artırmak amacıyla daha iyi ve daha etkili çözümler bulmaktır. Yenilikçi düşüncelerin ve yaratıcılığın bir sonucu olarak ortaya çıkan inovasyon, genellikle mevcut durumu iyileştirmek veya yeni fırsatlar yaratmak için kullanılır. Yaşamın bir çok alanında, örneğin teknoloji, işletme, sağlık, iletişim, enerji ve ulaşım gibi alanlarda inovatif düşüncelerin uygulamaları görülmektedir.  İnovasyonun temel amacı, insanların ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini artırmak, sürdürülebilirlik sağlamak ve rekabet avantajı elde etmektir. Böylece, yeni ürünler veya hizmetlerin yaratılması, mevcut ürün veya hizmetlerin iyileştirilmesi, daha verimli süreçlerin geliştirilmesi, yeni pazarlar keşfedilmesi, maliyetlerin azaltılması, ticari karların artırılması gerçekleşebilir. İnovasyon, değişim ve ilerlemeyi teşvik ederek, rekabeti artırır ve toplumsal yaşamın genel olarak gelişmesine katkıda bulunur.Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin (7 farklı üniversiteden 74 öğrenci) inovasyon kavramına ilişkin görüşleri betimlenmektedir. Araştırmada, üniversite öğrencilerin inovasyon bilgilerine sahip oldukları, inovasyonla ilgili temel kavramları bildikleri görülmektedir. Ayrıca kendilerini inovatif olarak görüp görmedikleri konusunda bir farkındalığa sahip oldukları söylenebilir. Araştırma bulgularından hareketle, üniversite öğrencilerinin inovasyon konusunda sahip oldukları kuramsal bilgi düzeyinin yeterli olduğu söylenebilir. Üniversite öğrencilerinin inovatif bir insan olabilmek için gerekli olan şeyler konusunda ileri sürdükleri özelliklerin sahip oldukları bilgi ile bağlantılı olduğu görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin kendilerini inovatif olarak görüp görmediklerine ilişkin bulgulara genel olarak bakıldığında çalışma grubunda yer alan üniversite öğrencilerinin %65’i, kendisini inovatif birey olarak görürken; %35’i kendisini inovatifbirey olarak görmemektedir. 

Keywords

Abstract

Innovation is the process of discovering better and more effective solutions through the development of new ideas, products, services, or processes in order to enhance the quality of life. Innovation, driven by innovative thinking and creativity, is frequently employed to improve existing conditions or create new opportunities. Innovative thinking finds application in various domains such as technology, business, healthcare, communication, energy, and transportation. The primary objective of innovation is to fulfill people's needs, improve quality of life, ensure sustainability, and gain a competitive advantage. Consequently, it facilitates the creation of new products or services, enhancement of existing ones, development of more efficient processes, exploration of new markets, cost reduction, and increase in commercial profits. Innovation stimulates change and progress, fosters competition, and contributes to the overall development of society.This study examines the perspectives of university students regarding the concept of innovation. The research indicates that university students possess knowledge about innovation and are acquainted with the fundamental concepts associated with it. Furthermore, they may possess self-awareness regarding their own innovativeness.Based on the research findings, it can be concluded that university students possess sufficient theoretical knowledge in the field of innovation. The attributes they identify as essential for being an innovative individual are found to be correlated with their level of knowledge. When considering the overall findings on whether university students perceive themselves as innovative, 65% of the students in the study group perceive themselves as innovative individuals, while 35% do not perceive themselves as innovative.

Keywords