Okul Yöneticilerinin Güçlendirici Liderlik Düzeylerinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:05:54.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 7739-7756
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Liderlik, bir kişi ya da grubun diğer kişileri yönlendirerek bir hedefe ulaşmalarını sağlamak için kullanabileceği bir dizi beceri, davranış ve özelliklerin birleşimidir. Liderliğin birçok türü bulunmaktadır. Bu araştırma liderlik türlerinden güçlendirici liderlik ile ilgilidir. Güçlendirici liderlik, liderlerin çalışanlarına güç, özgüven ve sorumluluk hissi vererek onların kişisel gelişimlerine ve iş performanslarına katkıda bulunmalarını sağlayan bir liderlik tarzıdır. Mevcut araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre, okul yöneticilerinin güçlendirici liderlik düzeylerini belirlemektir. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin farklı özelliklerine göre, okul yöneticilerinin güçlendirici liderlik düzeylerine ilişkin görüşlerinin farklılaşma durumu araştırmada ele alınmıştır. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma verileri 2022-2023 eğitim-öğretim yılında İç Anadolu’da büyükşehir statüsündeki bir ilde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan toplam 411 öğretmenden uygun örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ve Güçlendirici Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada betimsel istatistiklerin raporlaştırılmasında frekans ve yüzde kullanılmıştır. Veri setlerinin normal dağılım durumu ortalama, mod, medyan, çarpıklık katsayısı ve basıklık katsayısından yararlanılarak incelenmiştir. Verilerin analizinde öğretmenlerin okul yöneticilerinin güçlendirici liderlik düzeylerine ilişkin görüşlerinin farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizlerinin ardından gruplar arası farkın kaynağını belirlemek için TUKEY testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen görüşlerine göre, okul yöneticilerinin güçlendirici liderlik düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin okul yöneticilerinin güçlendirici liderlik düzeylerine ilişkin görüşlerinde branş, cinsiyet, kıdem, öğrenim durumu, görev yapılan okuldaki müdürle toplam çalışma süresi, görev yapılan kurum türü değişkenleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu; medeni durum, mezun olunan fakülte türü, daha önce idari görev yapma durumu, görev yapılan eğitim kademesi değişkenleri açısından ise gruplar arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları alanyazında yer alan bulgular doğrultusunda tartışılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Leadership is the combination of a set of skills, behaviors, and characteristics that a person or group can use to guide others to achieve a goal. There are many forms of leadership. This research is about empowering leadership, one of the leadership types. Empowering leadership is a leadership style that enables leaders to contribute to their employees’ personal development and job performance by giving them a sense of power, self-confidence, and responsibility. The aim of the current research was to determine the empowering leadership levels of school administrators according to teachers’ views. Besides, the differentiation of teachers’ views on the empowering leadership levels of school administrators according to their different characteristics was addressed in the research. The research was designed in survey model. The research data were collected from a total of 411 teachers working in primary, secondary, and high schools in a metropolitan province in Central Anatolia in the 2022-2023 academic year by convenience sampling method. The demographic information form prepared by the researcher and the Empowering Leadership Scale were used to collect the research data. Frequency and percentage were used to report descriptive statistics in the research. The normal distribution of the data sets was examined using the mean, mode, median, skewness coefficient, and kurtosis coefficient. In data analysis, t-test for independent groups and a one-way analysis of variance were used to reveal the differentiation of teachers’ views on the empowering leadership levels of school administrators. After the analysis of variance, the TUKEY test was used to determine the source of the difference between the groups. As a result of the research, it was determined that the empowering leadership levels of school administrators were high according to teachers’ views. Furthermore, it was concluded that there was a significant difference between the groups in terms of the variables of branch, gender, seniority, educational background, total working time with the principal in the school, and the type of institution in which the teachers were employed; whereas there was no significant difference between the groups in terms of the variables of marital status, faculty of graduation, presence of a previous administrative position, and educational stage of the school. The research results were discussed in line with the findings in the literature, and various recommendations were presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics