Sosyo-Kültürel Bağlamda Medya Ve Medyada Manipülasyon

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:37:38.0
Language : Türkçe
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 8276-8281
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijitalleşmenin, internetin ve ağ teknolojilerinin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte, kitle iletişim araçlarından yayılan medya içeriklerinin sosyokültürel bağlamda olumlu ve olumsuz birçok etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Geçmişten günümüze nesilden nesile aktarılarak yaşatılan geleneksel kültürler, artık kitle kültürünün etkisi ile değişmeye, yozlaşmaya ve unutulmaya başlamıştır. İletişimin küreselleşmesinden önce, toplumların kendi kültürlerini muhafaza edip, gelecek nesillere aktarması ve böylece toplumsallaşması daha kolaydı. Ancak, iletişimin ve bunun yanı sıra ekonominin küreselleşmesi, kültürü daha karmaşık bir hale getirmiş ve her iki kültürün iç içe geçmesine aracılık etmiştir. Günümüzde medya, geleneksel kültürleri yaymakla beraber, kültür endüstrisinin sunduğu çoğunlukla metalaşmış kültürleri de yaymaktadır. Bununla birlikte, medyanın birey ve toplum üzerindeki etkisi günden güne çoğalmış, medyanın toplumu yönlendirme ve manipüle etme gücü daha da artmıştır. Bu noktada etik, hem medya yöneticilerinin hem de bireysel olarak içerik üreticisi konumunda olan dijital vatandaşların göz önünde bulundurması gereken önemli bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüz medyasına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşılan makalede, kültür, kültür endüstrileri, internet ve ağ teknolojileri, medya ve manipülasyon konuları işlenmiştir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile yürütülmüştür.

Keywords

Abstract

With digitalization, the internet and network technologies becoming the center of our lives, it has been revealed that the media contents emanating from the mass media have many positive and negative effects in the sociocultural context. Traditional cultures, which have been passed down from generation to generation from the past to the present, have begun to change, degenerate and be forgotten with the influence of mass culture. Before the globalization of communication, it was easier for societies to preserve their own cultures, transfer them to future generations and thus socialize. However, the globalization of communication, as well as the economy, has made culture more complex and mediated the intertwining of both cultures. Today, the media not only disseminates traditional cultures, but also mostly commodified cultures offered by the culture industry. However, the influence of the media on the individual and society has increased day by day, and the power of the media to direct and manipulate the society has increased. At this point, ethics emerges as an important concept that both media managers and digital citizens who are individually content producers should consider. In the article, which is approached from a critical point of view to today's media, culture, cultural industries, internet and network technologies, media and manipulation are discussed. The study was carried out with the document analysis technique, one of the qualitative research methods.

Keywords