ÖĞRETİM LİDERLİĞİNİ ETKİLEYEN ETMENLER

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 14:07:24.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 7681-7695
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Öğretim liderliği görevini üstlenmiş kişilerin karşılasmış oldukları engeller sorunlar ile ilgili yapılan araştırmayı kapsamaktadır.Nitel bir çalışma olan bu araştırmanın çalışma grubunu 2022-2023 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan yöneticilerden oluşmaktadır.Araştırmanın verileri, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Formun güvenilirliği için birkaç ön görüşme, pilot uygulama yapılmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde nitel veri çözümleme teknikleri kullanılmıştır. Daha sonra görüşme verileri tanımlanarak yorumlanmıştır.Yapılan araştırma sonucunda araştırmaya katılan yöneticilerin çoğunluğu yasal düzenlemelerin okul yönetiminde olumsuz bir etki oluşturduğunu ve yetkilerini kısıtladığını belirtmişlerdir. İkinci problem ise liderlik anlayışını korumaya yönelik olmadığını belirtmişlerdir. Zaman sınırının etkileme durumuna bakıldığında çoğunluğun zaman sınırının bir engel oluşturmadığını belirtirken bir bölüm yönetici ise eğitim öğretime gereken zamanın ayrılamadığını dile getirmişlerdir. Eğitim eksikliğinin öğretim liderliği konusunda gerekli eğitim çalışmaların yapılmadığını karar verme uygulama konusunda sıkıntıların yaşandığı gerekli hizmetiçi eğitimlerin verilmemesi yönetim konusunda eksikliklerin ortaya çıktığı  belirtilmiştir. Kararlılık ve cesaret eksikliğinin öğretim liderliği konusunda önemli bir özellik olduğu çoğunluğun kurumlarda görevlerini yerine getirememesine bulundukları kurumlarda olumsuz etki oluşturmasına güven konusunda sorunların ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtmişlerdir. Son olarak kaynak yetersizliğinden ortaya çıkan engellerin yöneticilerin zor durumda kalmalarına kurum içerisinde olumsuz etki ile karşı karşıya kalmalarına,yapılmak istenen planlananan uygulamaların yerine getirilememesine böyle olunca kurum içerisinde liderlik görevlerinde sorunlar oluşturmasına neden olduğu belirtilmiştir

 

Keywords

Abstract

The purpose of this research includes the research about the obstacles and problems faced by those who have undertaken the task of teaching leadership. The study group of this research, which is a qualitative study, consists of administrators working in the 2022-2023 academic year. The data of the research is semi-structured interview technique, one of the qualitative data collection techniques. was obtained using For the reliability of the form, a few preliminary interviews and pilot applications were made. The interviews were recorded on a voice recorder. Qualitative data analysis techniques were used to analyze the interview data. Afterwards, the interview data were defined and interpreted. As a result of the research, the majority of the administrators who participated in the research stated that the legal regulations had a negative effect on the school administration and limited their authority. The second problem is that they stated that they do not aim to protect the understanding of leadership. Considering the effect of the time limit, the majority stated that the time limit did not constitute an obstacle, while a department administrator stated that the necessary time could not be allocated for education. It has been stated that the lack of education, the necessary training studies on instructional leadership, problems in decision-making and implementation, not providing the necessary in-service trainings, and deficiencies in management have emerged. They stated that the lack of determination and courage is an important feature in the teaching leadership, the majority of them cannot fulfill their duties in the institutions, they have a negative effect on the institutions they are in, and they cause problems in trust. Finally, it has been stated that the obstacles arising from the lack of resources cause the managers to be in a difficult situation, to face negative effects within the institution, to not fulfill the planned applications to be made, and thus to create problems in leadership tasks within the institution.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics