Çizgi Roman Ve Pop Sanat Arasındaki İlişki

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 14:07:15.0
Language : Türkçe
Konu : Resim-İş Öğretmenliği
Number of pages: 7661-7673
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

20. yüzyılın iki renkli sanat hareketi olan Çizgi roman ve Pop Art, klasik ve modern sanat akımları arasında alışılmışın dışında bir tavır sergileyerek özgün bir istikamette ilerlemiştir. Söz konusu bu sanat hareketlerinin; birbirlerine, topluma ve sanat dünyasına karşı adaptasyon süreci; dünya üzerindeki var oluş tarihlerinin savaş ertesi dönemde oluşum göstermesiyle yakından ilişkilidir. Bu sebeple Çizgi roman ve Pop sanatın birbirleri arasındaki münasebeti karmaşık olmuştur. Bu karmaşık düzen bağı marjinal bir konumu da beraberinde getirmiş, bu sanat dinamiklerinin cazibesini artırmıştır. Bu araştırma makalesi, tarihte 20. yüzyılda ortaya çıkan iki modern sanat hareketi olan ‘Çizgi Roman’ ve ‘Pop Sanat’ akımlarının birbirlerinden ne ölçüde ve nasıl faydalandığına odaklanıp temelinde anlatmak istedikleri düşünceyle beraber kapsamlı bir şekilde benzer ve ayırt edici özelliklerinin ne olduğuna ışık tutmak için araştırılmıştır. Araştırma kapsamı içerisinde elde edilen veriler ile bu iki sanat alanının birbiri ile etkileşimini açık bir şekilde ifade edilmesi noktasında önem taşımaktadır. Bu konu hakkında benzer yazılara rastlansa da, bu araştırma metninin değinmek ve vurgulamak istediği esas noktalara, problem ve açıklıklara ilişkin olan örneklere rastlanmamıştır. Makalede ilk olarak iki sanat hareketinin öz bilgilerine (tarihçe, önemli sanatçılar, önemli çalışmalar, ekoller) ayrı başlıklar altında değinilerek makalenin devamındaki başlıklara bir temel oluşturması sağlanmıştır. Bu bağlamda makalede iki sanat hareketinin birbiri ile ilişkisinden söz edilirken bazı görsel kaynaklardan da faydalanılmıştır. Araştırmada bilgiye ulaşmak için kapsamlı bir literatür taraması tekniği kullanılmıştır. Makaledeki ele alınan konu kapsamındaki bilgiler ve değerlendirmeler, belli bir zamana odaklı kalmadan geçmişten günümüze değin oluşumlar noktasında ele alınarak ilişkilendirilmiştir. Araştırmada sonuç olarak, bu iki modern sanat akımının birbirleriyle ilişkisinin ve birbirlerine etkilerinin ne şekilde olmuş olduğuna ve ortak olduğu noktalara değinilip alana katkı sağlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

Comics and Pop Art, the two colorful art movements of the 20th century, advanced in an original direction by displaying an unusual attitude between classical and modern art movements. These art movements in question; adaptation process towards each other, society and the art world; It is closely related to the fact that the history of existence on earth was formed in the post-war period. For this reason, the relationship between Comics and Pop art has been complicated. This complex order has brought along a marginal position and has increased the attractiveness of these art dynamics. This research article focuses on the extent and how the two modern art movements, 'Comic Novel' and 'Pop Art' movements, that emerged in the 20th century in history, benefit from each other and aim to shed light on the similar and distinctive features of them, together with the idea they want to express. has been researched. It is important to clearly express the interaction of these two art fields with the data obtained within the scope of the research. Although there are similar articles on this subject, examples of the main points, problems and clarifications that this research text wants to address and emphasize have not been found. In the article, firstly, the core information of the two art movements (history, important artists, important works, schools) was mentioned under separate headings, thus providing a basis for the titles that follow. In this context, while talking about the relationship between the two art movements in the article, some visual sources were also used. A comprehensive literature review technique was used to reach information in the research. The information and evaluations within the scope of the subject discussed in the article are related to the formations from the past to the present without being focused on a certain time. As a result of the research, the relationship between these two modern art movements and their effects on each other and the common points were mentioned and contributed to the field.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics