Ortaokul Yöneticilerinin Veriye Dayalı Yönetim Uygulamalarının Okul Verimliliği Üzerindeki Görüşlerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-115
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-28 20:37:32.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 8269-8275
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Veri, çok çeşitli ve farklı  bilgi içerdiğinden yönetici  tarafından doğru ve anlamlı kullanıldığında örgütün gelişimini  kolaylaştıracaktır. Bu araştırmada Milli Eğitim Bakanlığının  2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan ve okul bazında veriye dayalı yönetim anlayışının ortaokullarda verimliliğe yansımasının  ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu Çarşamba ilçesindeki resmi ortaokullarda görev alan  10 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler okul yöneticilerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Yapılan içerik analizinin sonucunda elde edilen bulgulardan bazıları; okullarda oluşturulan veri toplama ekipleri yardımıyla sorunların çözümüne  daha çabuk  kavuştuğunu, eğitim  örgütünde işbirlikçi çalışmalarla her eğitim  kurumunun  kendine has kültürünün oluştuğu görülmekte olup, kurum kültürüne sahip eğitim örgütlerinde işbirliğine dayalı  etkinliklerin  ekip ruhu içinde çalışması  kurum verimliliğine en çok etki eden durum olarak karşımıza çıktığı,  veriye dayalı uygulamaların  benimsendiği   okulda hata yapma olasılığı asgari düzeyde olduğu, verinin  etkin olarak kullanılan okullarda başta öğrenci başarısı  olmak üzere okulların kendi kendini değerlendirmesi ve ihtiyaç alanlarının ortaya konulmasıyla okul verimliliğine olumlu katkısının olacağı, şeklindedir. Araştırma sonunda Bakanlığımıza birtakım öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

Since data contains a wide variety of different information, it will facilitate the development of the organization when used correctly and meaningfully by the manager. In this research, it is aimed to reveal the reflection of the school-based data-based management approach, which is included in the 2023 Education Vision document of the Ministry of National Education, on productivity in secondary schools. The participant group of the research consists of 10 school administrators working in public secondary schools in Çarşamba district. In the study, data were collected from school administrators using a semi-structured interview form. Some of the findings obtained as a result of the content analysis; It is seen that the problems are solved more quickly with the help of data collection teams formed in schools, each educational institution has its own culture with collaborative work in the educational organization. It is stated that the probability of making mistakes in schools where data-based practices are adopted is at a minimum level, and that in schools where data is used effectively, schools will have a positive contribution to school productivity by self-evaluation of schools, especially student success, and revealing the areas of need. At the end of the research, some suggestions were made to our Ministry.

Keywords