Madencilik Faaliyetlerinde Gürültü ve Titreşim Seviyelerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi: Örnek Bir Uygulama

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:04:37.0
Language : İngilizce
Konu : Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Number of pages: 7731-7738
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gürültü ve titreşim, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyen iki önemli risk faktörüdür. Gürültü, düzensiz olarak ortaya çıkan ve istenmeyen her türlü sestir. Gürültü, çalışanların işyerinde en sık maruz kaldığı unsurlardan biridir. Titreşim ise denge noktası etrafında salınım sonucu ortaya çıkan durumu ifade eden bir terimdir. Titreşim de gürültü gibi çalışanlar için ciddi bir risk faktörüdür. Gürültü ve titreşim çoğu zaman birlikte ortaya çıkabilir ve koruyucu ve önleyici tedbirlerin entegre bir şekilde ele alınması gerekebilir. Bu noktada, çalışanlara daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için çeşitli koruyucu ve önleyici tedbirler (teknik, ikame, idari vb.) alınabilir. Gürültü ve titreşim hemen hemen birçok sektörde çalışanlar için risk oluşturduğundan alınacak önlemlerde bazı farklılıklar olabilmektedir. Madencilik de bu sektörlerden biridir. Madencilik sektörünün çok tehlikeli iş kollarından biri olması ve geçmişten günümüze iş kazaları sonucu toplu ölümlerin yaşanmış olması çalışmanın araştırma konusunun belirlenmesinde belirleyici etken olmuştur. Çalışmada bir yeraltı maden işletmesinde çalışanların gürültü ve titreşime maruz kalma düzeyleri ölçülmüştür. Gürültü ölçümü için Cesva/DC112 cihazı, titreşim ölçümü için ise Cesva VC 431 cihazı kullanılmıştır. Ölçüm sonuçları mevzuatta belirtilen sınır değerler ile karşılaştırılarak koruyucu ve önleyici tedbirler detaylı olarak tartışılmıştır.

Keywords

Abstract

Noise and vibration are two important risk factors affecting the health and safety of workers. Noise is any sound that occurs irregularly and is unwanted. Noise is one of the elements that employees are most frequently exposed to in the workplace. Vibration is a term that refers to the situation that occurs as a result of oscillation around the equilibrium point. Vibration, like noise, is a serious risk factor for workers. Noise and vibration can often occur together and protective and preventive measures may need to be addressed in an integrated manner. At this point, various forms of protective and preventive measures (technical, substitution, administrative, etc.) can be taken to provide a healthier and safer working environment for employees. Since noise and vibration pose a risk to workers in almost many sectors, there may be some differences in the measures to be taken. Mining is one of these sectors. The fact that the mining sector is one of the very dangerous business lines and that mass deaths have occurred as a result of occupational accidents from past to present has been the determining factor in the research subject of the study. The study measured the noise and vibration exposure levels of employees in an underground mining operation. Cesva/DC112 device was used for noise measurement and Cesva VC 431 device was used for vibration measurement. The measurement results are compared with the limit values specified in the legislation and protective and preventive measures are discussed in detail.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics