Okul Müdürlerinin Mesleki Profesyonelliklerine İlişkin Görüşleri (Kayseri İli Örneği)

Author :  

Year-Number: 2023-116
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-02 23:56:19.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 8666-8680
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, devlet okullarında (ilkokullar, ortaokullar ve tüm ortaöğretim kurumları) görev yapmakta olan okul müdürlerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin mesleki profesyonelliklerinin belirlenmesidir. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Kayseri ili merkez ilçelerindeki (Kocasinan, Melikgazi, Talas, İncesu ve Hacılar) 387 okul müdüründen oluşturmaktadır. Evrenin yaklaşık %99’una (382 kişi) ulaşılarak ölçek uygulanmıştır. Okul müdürlerinin mesleki profesyonelliklerine ilişkin veriler, “Okul Müdürlerinin Mesleki Profesyonellik Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiğinden araştırmada parametrik testler uygulanmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalar bağımsız örneklem T-testi ve tek faktörlü varyans analizi (One-Way ANOVA) ile yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde SPSS v.23.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada okul müdürlerinin mesleki profesyonelliklerine ilişkin davranışları; mesleki gelişim, karara katılımı sağlama, mesleki etik ve mesleki özerklik boyutlarında incelenmiştir. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin mesleki profesyonelik düzeylerinin çok yüksek olduğu, okul müdürlerinin mesleki profesyonelliklerine ilişkin davranışlarında, cinsiyet, mezuniyet, toplam hizmet süresi, okul yöneticiliğinde geçen hizmet süresi değişkenlerine göre anlamlı düzeyde bir farklılaşma olmadığı, ancak karara katılımı sağlama boyutunda farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca görev yapılan eğitim öğretim kademesine göre ilkokul müdürlerinin, görev yapılan ilçeye göre Melikgazi ilçesindeki okul müdürlerinin ve branşa göre sınıf öğretmeni okul müdürlerinin mesleki etik davranışlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to determine the occupational professionalism of school principals based on the opinions of school principals working in public schools (primary schools, middle schools, and all secondary education institutions). This is a descriptive study in which a survey model was used. The population of the study consists of 387 school principals in the central districts of Kayseri province (Kocasinan, Melikgazi, Talas, İncesu, and Hacılar). The scale was administered to approximately 99% of the population (382 individuals). Data regarding the occupational professionalism of school principals were obtained using the "School Principals' Professionalism Scale". Since the data showed a normal distribution, parametric tests were applied in the study. Inter-group comparisons were made using independent samples T-test and one-way analysis of variance (ANOVA). The statistical analysis was conducted using the SPSS v.23.0 software package. In the study, the school principals’ behaviours regarding their occupational professionalism were examined in the dimensions of professional development, professional autonomy, professional ethics, and decision-making participation. The research results revealed that the occupational professionalism level among school principals was very high. There was no significant differentiation in the behaviors related to school principals’ occupational professionalism based on gender, graduation, total years of service, and years of service in school administration. However, a differentiation was observed in the dimension of decision-making participation. Additionally, it was seen that primary school principals who were previously classroom teachers had higher levels of professional ethical behaviors than school principals in Melikgazi district.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics