Can Supervisor’s Crab Syndrome Be an Antecedent of Abusive Supervision From the Perspective of Hospitality Organizations Through the Lens of Conservation of Resources Theory?

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 14:03:39.0
Language : İngilizce
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 7415-7421
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

korunması teorisine dayalı olarak test edilmiştir. Çalışmanın amacı, yengeç sendromunun (kişisel kaynaklar) AS'nin (örgütsel kaynaklar) bir öncülü olup olmadığını belirlemektir. Bu bağlamda araştırma, yönetici yengeç sendromunun AS üzerindeki etkisine ilişkin bilinmeyenleri ortaya koyması ve literatüre katkı sağlaması açısından önemlidir. Araştırmanın örneklemini konaklama sektöründe farklı departmanlarda görev yapan ve kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan çalışanlar oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü G*Power yazılımı kullanılarak belirlendi. Veriler anket tekniği ile toplanmış ve ankette yönetici yengeç sendromu ölçeği, AS ölçeği ve demografik sorular yer almıştır. Katılım düzeyini ölçmek için 5'li Likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Araştırma modeli için toplanan veriler SPSS ve AMOS yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma hipotezi yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile test edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, yönetici yengeç sendromunun AS üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip olduğunu ortaya koydu. Çalışmanın katkıları ve sınırlılıkları tartışılmış ve gelecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

 

 

Keywords

Abstract

In this study, the effect of supervisor’s crab syndrome on abusive supervision (AS) was tested based on the resource conservation theory. The aim of the study is to determine whether crab syndrome (personal resources) is an antecedent of AS (organizational resources). In this context, the research is crucial in terms of revealing the unknowns about the impact of supervisor’s crab syndrome on AS and contributing to the literature. The sample of the study consists of employees working in different departments in the hospitality sector and reached by convenience sampling method. The sample size was determined using the G*Power software. Data were collected through questionnaire technique and the questionnaire included supervisor’s crab syndrome scale, AS scale and demographic questions. A 5-point Likert-type scale was used to measure the level of participation. The data collected for the research model were analyzed using SPSS and AMOS software. The research hypothesis was tested with structural equation modeling (SEM). The results of the study revealed that supervisor’s crab syndrome had a significant and positive impact on AS. Contributions and limitations of the study were discussed and suggestions for future studies were presented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics